Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Gebruiksvoorwaarden

 • 1.     Welkom op 2dehands

  1.1.    De website en dienst www.2dehands.be / www.2ememain.be (“Website”) wordt u aangeboden door Marktplaats B.V., een besloten vennootschap opgericht naar Nederlands recht, kantoor houdende te Wibautstraat 224, 1097DN Amsterdam, met KvK-nummer 28058712 en BTW-nummer 803.603.307.B.01 (hierna: "2dehands" of "wij").
  1.2.    Deze gebruiksvoorwaarden (de "Gebruiksvoorwaarden") zijn van toepassing op ieder gebruik en functioneren van de Website, het plaatsen van advertenties (“Zoekertjes”), op de dienstverlening die door 2dehands in verband daarmee wordt aangeboden en op alle overeenkomsten die in dat verband met 2dehands worden gesloten. Een gebruiker van de Website of andere diensten in dat verband wordt hierna aangeduid als “Gebruiker”.

  2.    Aanvullende Voorwaarden
  2.1.    Voor onder andere de categorieën "Betalende Zoekertjes" en "Auto's", en waar aangegeven op de Website, gelden er bijzondere Gebruiksvoorwaarden (de “Bijzondere Gebruiksvoorwaarden”).
  2.2.    Bijzondere Gebruiksvoorwaarden genieten voorrang op de overeenstemmende bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden, die aanvullend van toepassing blijven.

  3.    Bescherming van uw Privacy
  3.1.    In onze Privacyverklaring wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verwerken in het kader van onze dienstverlening, welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze Website gebruikt, en wat uw rechten als betrokkene zijn in dat verband.
  3.2.    Raadpleeg voor andere gedragsrichtlijnen de Veelgestelde vragen.

  4.    Minderjarigen
  4.1.    De diensten van 2dehands, zoals de Website, zijn slechts toegankelijk voor Gebruikers die juridisch bindende overeenkomsten kunnen sluiten. Onverminderd het voorgaande, is de Website slechts toegankelijk voor minderjarige Gebruikers, indien zij daarvoor toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger hebben gekregen of indien het een rechtshandeling betreft waarvan het in het maatschappelijk verkeer gebruikelijk is dat een bepaalde minderjarige van deze leeftijd de betrokken handeling zelfstandig verricht.

  5.    Niet toegestaan gebruik van de Website en de applicatie
  5.1.    De inhoud van de Website mag door de Gebruiker niet worden gekopieerd, gereproduceerd en/of openbaar gemaakt worden behoudens RSS feeds voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten tot een maximum aantal van 100 Zoekertjes of 100 hyperlinks naar Zoekertjes. Hiermee wordt bijvoorbeeld bedoeld gebruik in persoonlijke web-blogs of andere persoonlijke websites. Het is de Gebruiker niet toegestaan de inhoud van de Website te wijzigen, anders dan beschreven in deze Gebruiksvoorwaarden.
  5.2.    Het is de Gebruiker niet toegestaan om persoonsgegevens van Gebruikers die een Zoekertje plaatsen op de Website ("Adverteerders") (waaronder e-mailadressen en telefoonnummers) te verzamelen en/of Adverteerders te benaderen voor het aanbieden van eigen producten en/of diensten.
  5.3.    Op de databank met Zoekertjes rust het databankrecht van 2dehands. Dit houdt onder meer in dat het de Gebruiker niet is toegestaan een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank met Zoekertjes op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank met Zoekertjes herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van het Wetboek van economisch recht (WER), tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan. Ook is het de Gebruiker niet toegestaan om hyperlinks naar Zoekertjes op een andere website weer te geven, tenzij hiervoor voorafgaande schriftelijke toestemming van 2dehands is verkregen, of tenzij aan de bovengenoemde uitzondering voor persoonlijk gebruik en/of nieuwsberichten is voldaan.
  5.4.    Tenzij 2dehands daarvoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld in het geval van API partners), is het niet toegestaan om (i) Zoekertjes op de Website te plaatsen via een geautomatiseerd systeem, of op enige andere wijze dan via de ‘Plaats Zoekertje’-knop en (ii) Zoekertjes namens of in opdracht van derden te plaatsen.

  6.    Misbruik van de Website en de gevolgen hiervan
  6.1.    Voor uw veiligheid en om misbruik tegen te gaan worden e-mailadressen afgeschermd door 2dehands. Uw reactie op een Zoekertje en eventuele vervolgberichten tussen koper en Adverteerder worden via de servers van 2dehands verzonden. Voor meer informatie klik hier.
  6.2.    Voor het melden van illegale en inbreukmakende Zoekertjes, beledigende inhoud en andere problemen verzoeken wij u gebruik te maken van het Melding van Inbreuk-systeem (VeRO); zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u melden via ons Contactformulier
  6.3.    Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere Gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat een bepaalde Gebruiker niet handelt in overeenstemming met de wet en/of de Gebruiksvoorwaarden en/of andere voorschriften, dan kunnen wij – indien wij daartoe aanleiding zien – om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers onder meer de onderstaande maatregelen treffen. 2dehands kan deze maatregelen ook treffen indien u op onredelijke wijze gebruik maakt van de Website, bijvoorbeeld indien uw gebruik andere gebruikers hindert of de goede werking van de Website verstoort:
  a.    2dehands kan de desbetreffende Gebruiker uitsluiten van de diensten van 2dehands of bepaalde functionaliteiten voor deze Gebruiker beperken. U kunt hier denken aan bijvoorbeeld schorsing van de account van de betreffende Gebruiker, het verwijderen van beoordelingen, het beperkt kunnen plaatsen van Zoekertjes of reacties; en/of
  b.    2dehands kan een of meerdere Zoekertjes van de Gebruiker verwijderen zonder restitutie van het door Gebruiker betaald bedrag.
  6.4.    Voor voorbeelden van overtredingen van de Gebruiksvoorwaarden klik hier.
  6.5.    2dehands kan in het kader van de bovengenoemde maatregelen de persoonsgegevens van de betrokkenen verwerken. Indien daartoe aanleiding is, kan 2dehands binnen de grenzen van de wet persoonsgegevens van de betrokkenen doorgeven, bijvoorbeeld aan de politie. Hoe dit in zijn werk gaat, staat verder omschreven in onze Privacyverklaring.

  7.    Wij geven geen garanties
  7.1.    Wij kunnen u niet garanderen dat onze diensten altijd zullen voldoen aan uw verwachtingen. Ook kunnen wij niet garanderen dat de Website foutloos functioneert en/of dat een continue en/of veilige toegang tot de Website of delen daarvan kan worden verkregen.
  7.2.    Alle informatie en getallen op de Website zijn onder voorbehoud van spel- of typefouten. 

  8.    Beperking Aansprakelijkheid 2dehands
  8.1.    Wij sluiten, voor zover wettelijk toegestaan is, aansprakelijkheid uit voor alle schade die een Gebruiker lijdt door:
  a.    gebruik van de diensten van 2dehands;
  b.    het niet of niet veilig beschikbaar zijn van de Website of delen daarvan;
  c.    onjuiste informatie op de Website;
  d.    afname van diensten van derden of gebruik van gekochte producten via de Website; of
  e.    wijzigingen in de diensten van 2dehands of wijzigingen in of op de Website. 
  8.2.    Indien wij om wat voor reden dan ook toch aansprakelijk zijn, dan is onze aansprakelijkheid beperkt tot (a) maximaal de totale vergoeding die de Gebruiker aan 2dehands heeft betaald gedurende de 6 maanden voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of
  (b) € 150, al naar gelang wat hoger is.
  8.3.    2dehands is een dienstverlener die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht. Dit houdt onder andere in dat 2dehands niet in staat noch verplicht is om toezicht te houden op de rechtmatigheid van de producten of diensten aangeboden in Zoekertjes of op de handelingsbekwaamheid en bevoegdheid van Gebruikers.

  9.    Wijzigingen van de diensten en de Website
  9.1.    2dehands kan de Website of delen daarvan te alle tijden wijzigen. Tevens kunnen wij te alle tijden onze diensten wijzigen of beëindigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging of beëindiging binnen een redelijke termijn aan te kondigen voordat deze wordt doorgevoerd. 

  10.    Websites en diensten van derden
  10.1.    De Website, onze diensten of de applicatie kunnen links (bijvoorbeeld hyperlinks of banners) bevatten naar of gebruik maken van de websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door 2dehands (bijvoorbeeld Google Maps API).
  10.2.    2dehands heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van toepassing voor deze derden.
  10.3.    In geval u gebruik maakt van diensten waarin diensten van Google verwerkt zijn (bijvoorbeeld Google Maps API), aanvaardt u gebonden te zijn door de Gebruiksvoorwaarden van Google.
  10.4.    Indien de applicatie gebruikt maakt van het besturingssysteem iOS van Apple, dient u de volgende gebruiksvoorwaarden en beleidsregels in acht te nemen:
  a.    Apple is geen partij bij de Gebruiksvoorwaarden en de Zoekertjesovereenkomst tussen 2dehands en u. Apple is niet verantwoordelijk voor de 2dehands-applicatie en de inhoud daarvan;
  b.    2dehands verleent u enkel het recht de 2dehands-applicatie te gebruiken op een iOS product waarvan u de eigenaar bent of waarover u de controle heeft en zoals is toegelaten overeenkomstig de gebruiksregels uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden van App Store;
  c.    Apple heeft geen enkele verplichting om bepaalde onderhoudsdiensten of ondersteunende diensten te leveren met betrekking tot de applicatie;
  d.    Apple is niet verantwoordelijk voor het voeren van enig onderzoek of enige verdediging, noch voor het bereiken van een schikking of van een kwijting met betrekking tot welke intellectueelrechtelijke vordering van een derde dan ook;
  e.    Apple is niet verantwoordelijk voor het behandelen van enige vorderingen door u of door een derde met betrekking tot de applicatie of op grond van uw bezit en/of gebruik van de applicatie, met inbegrip van, maar niet beperkt tot: vorderingen inzake productaansprakelijkheid; vorderingen inzake de niet-conformiteit van de applicatie met de geldende wet- of regelgeving; en vorderingen inzake consumentenbescherming of vorderingen gegrond op soortgelijke wetgeving;
  f.    Indien de 2dehands-applicatie niet voldoet aan de toepasselijke garanties, kunt u Apple daarvan op de hoogte stellen. Apple zal u de aankoopprijs voor de applicatie, wanneer van toepassing, terugbetalen en voor zover maximaal is toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal Apple geen andere garantieverplichting met betrekking tot de applicatie hebben;
  g.    Apple en dochterondernemingen van Apple zijn derden-begunstigden van deze Gebruiksvoorwaarden en door uw aanvaarding van de Gebruiksvoorwaarden zal Apple als derde-begunstigde ervan het recht hebben (en zal zij geacht worden het recht te hebben aanvaard) om deze Gebruiksvoorwaarden tegen u af te dwingen.
  10.5.    Door het gebruiken van de Website of andere diensten van 2dehands vrijwaart u 2dehands uitdrukkelijk voor elke aansprakelijkheid die voortvloeit uit uw gebruik van welke website of dienst van een derde dan ook, waartoe toegang wordt verleend via de Website, de dienst of de applicatie of die daarin verwerkt zijn.
  10.6.    De Gebruiker vrijwaart 2dehands dan ook voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:
  a.    het aangaan van een overeenkomst, of starten van onderhandelingen daaromtrent, op basis van een Zoekertje; en
  b.    het gebruik van via de Website aangeboden producten of diensten.

  11.    Klachtenregeling
  11.1.    In geval van klachten over de werking van de Website of aanverwante diensten kan de Gebruiker 2dehands via het contactformulier of per e-mail (redactie@2dehands.be) contacteren. Een Gebruiker kan o.a. een klacht indienen over de vermeende overtreding van Verordening (EU) 2019/1150 (voor zover van toepassing), technische problemen en maatregelen of gedragingen van 2dehands die aanzienlijke gevolgen voor de Gebruiker hebben. Klachten dienen door de Gebruiker binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 2 maanden, na het vaststellen van een gebrek, aan 2dehands meegedeeld te worden.
  11.2.    Klachten moeten zo volledig mogelijk en duidelijk omschreven worden ingediend. Bij het indienen van uw klacht vragen wij u het woord “Klacht” op te nemen in het veld voorbehouden voor een omschrijving van uw vraag in het contactformulier of in de titel van uw e-mail.
  11.3.    Na melding van de klacht zal de goede ontvangst van uw klacht door 2dehands bevestigd worden en zal u binnen vijf werkdagen worden ingelicht over de termijn waarbinnen u van ons een voorstel tot oplossing van het probleem zal ontvangen. Wij zullen ernaar streven om ingediende klachten zo spoedig mogelijk op te lossen.

  12.    Overige bepalingen
  12.1.    Mondelinge overeenkomsten met 2dehands hebben geen rechtskracht.
  12.2.    Indien 2dehands één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden niet dadelijk afdwingt, kan daaruit geen afstand van recht worden afgeleid.
  12.3.    Indien één of meer bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden nietig zijn, tast dit de geldigheid van de overige bepalingen niet aan.
  12.4.    De Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomst voor het plaatsen van een Zoekertje vormen de gehele overeenkomst tussen 2dehands en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten met dezelfde strekking. De Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle diensten van 2dehands en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht.
  12.5.    2dehands kan de Gebruiksvoorwaarden of delen daarvan te allen tijde wijzigen. 2dehands zal ernaar streven om een dergelijke wijziging binnen redelijke termijn voor inwerkingtreding aan te kondigen. De wijzingen worden van kracht binnen redelijke termijn nadat deze zijn aangekondigd, of nadat u na de wijziging opnieuw van de Website en/of de diensten van 2dehands gebruik heeft gemaakt, al naar gelang wat eerder plaatsvindt.
  12.6.    2dehands is te allen tijde gerechtigd om haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomsten die betrekking hebben op de diensten van 2dehands over te dragen aan een van haar groepsvennootschappen. Gebruikers zullen hierover worden geïnformeerd.
  12.7.    In het geval van een geschil voortvloeiend uit deze overeenkomsten of uit de Gebruiksvoorwaarden, zal enkel de rechtbank te Brussel bevoegd zijn. Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform. Indien de Gebruiker handelt als consument (een natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf), dan heeft deze Gebruiker verder de optie om binnen een maand nadat 2dehands zich op de bevoegdheid van de rechtbank te Brussel beroept, voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.
  12.8.    Voor vragen over het gebruik en de werking van de Website en onze diensten, kunnen Gebruikers 2dehands via het contactformulier of per e-mail (redactie@2dehands.be) contacteren.

  13.    Ervaringen
  13.1.    Gebruikers kunnen worden gevraagd om een beoordeling te geven over een Adverteerder met wie zij over een Zoekertje veel interactie hebben gehad, door middel van 'Ervaringen'. 
  13.2.    De gegeven beoordeling bestaat uit een aantal sterren en een standaardtekst die de Gebruiker kiest. De beoordeling is publiek zichtbaar enkele dagen nadat deze is gegeven.
  13.3.    2dehands heeft geen invloed op de beoordelingen via Ervaringen. Het kan gebeuren dat een beoordeling de feitelijke situatie niet (geheel) correct weergeeft.
  13.4.    Een beoordeling:
  a.     moet naar waarheid worden gedaan;
  b.    moet betrekking hebben op de betreffende Adverteerder; 
  c.    moet betrekking hebben op het Zoekertje waarvoor de optie tot beoordelen wordt geboden; 
  d.    mag niet worden gedaan met het waarschijnlijke oogmerk de Adverteerder te schaden of anderszins misbruik te maken van Ervaringen.
 • 1.    2dehands is een advertentieplatform
  1.1.    2dehands is een platform, toegankelijk via een website en applicatie(s) waar een Adverteerder Zoekertjes kan plaatsen en een Gebruiker deze Zoekertjes kan bekijken.
  1.2.    2dehands is geen partij bij de overeenkomst die tussen een Adverteerder en een Gebruiker tot stand komt. Adverteerders en Gebruikers dienen onderlinge geschillen zelf op te lossen.

  2.    Algemene regels voor het plaatsen van Zoekertjes
  2.1.    Zoekertjes die door de Adverteerder op de Website worden geplaatst, dienen aan de hierna opgenomen regels te voldoen. Daarnaast gelden aanvullende regels voor bepaalde groepen Zoekertjes, zoals voor Auto's, Zakelijke Gebruikers en Admarkt. Deze aanvullende regels kunnen afwijken van de onderstaande algemene regels. Wij adviseren u om altijd goed op te letten onder welke regels een Zoekertje valt. 
  2.2.    Opmaak van een Zoekertje:

  a.    In ieder Zoekertje voor producten mag maar één concreet product worden aangeboden of gevraagd.

  b.    Elke titel en elke tekst van een Zoekertje dient een omschrijving van het aangeboden of gevraagde product of de aangeboden of gevraagde dienst te bevatten.

  c.    De titel en de tekst van Zoekertjes dienen in het Nederlands op 2dehands.be (of Frans op 2ememain.be) opgesteld te worden. Bij het aanmaken van en te allen tijde na het plaatsen van zijn Zoekertje, kan de Adverteerder ervoor kiezen om dit Zoekertje ook in de andere taal te schrijven, door het kiezen van deze optie tijdens het plaatsen of aanpassen van zijn zoekertje (“Ik schrijf ook mijn zoekertje in het Frans”).

  d.    Het is niet toegestaan om gratis Zoekertjes meer dan één keer op de Website te plaatsen. Het is niet toegestaan om gelijktijdig meerdere identieke Zoekertjes op de Website online te hebben geplaatst. Het is niet toegestaan om hetzelfde product of dezelfde dienst in meer dan één Zoekertje tegelijkertijd op de Website aan te bieden. Het is niet toegestaan om met gebruik van meer dan één account meerdere identieke Zoekertjes of meerdere Zoekertjes voor hetzelfde product of dezelfde dienst te plaatsen.

  e.    Indien een Zoekertje voor het einde van de initiële Zoekertjes-termijn (of een verlenging daarvan) van de Website wordt verwijderd, is het niet toegestaan om binnen de resterende looptijd van het oorspronkelijke Zoekertje een identiek Zoekertje of Zoekertje voor hetzelfde product of dezelfde dienst te plaatsen, tenzij daarvoor een gegronde reden bestaat (bijvoorbeeld het per ongeluk verwijderen van het Zoekertje of wanneer de koop onverwacht niet is doorgegaan).

  f.    Zoekertjes moeten onder de meest passende afdeling, rubriek en categorie geplaatst worden. Na het plaatsen van het Zoekertje kan de Adverteerder de afdeling en categorie waaronder het Zoekertje is geplaatst niet wijzigen.

  2.3.    Zoekertjes-inhoud die niet is toegestaan:

  a.    De titel en de tekst van Zoekertjes mogen niet misleidend, onnauwkeurig of onjuist zijn. De titel en de tekst van Zoekertjes dienen de producten of diensten die aangeboden worden, en in het bijzonder hun eigenschappen en prijs, juist en duidelijk te omschrijven. 

  b.    Het is niet toegestaan om bepaalde wettelijke rechten, zoals het recht van de Gebruiker op een product dat of een dienst die voldoet aan de opgegeven specificaties, aan te bieden of te presenteren als een aanvullende dienst, bijvoorbeeld door daar een vergoeding voor te vragen of deze alleen tegen vergoeding te respecteren/na te komen.

  c.    Een Zoekertje mag geen discriminerende, beledigende, bedreigende of opruiende inhoud bevatten. Ook mag de inhoud geen politieke boodschappen of persoonsgegevens van derden (op onrechtmatige wijze gepubliceerd) bevatten, of in strijd zijn met de openbare orde of goede zeden.

  d.    Het is niet toegestaan een Zoekertje te plaatsen met als enige oogmerk het direct of indirect promoten van een bedrijf, behalve voor Zakelijke Gebruikers.

  e.    Het is niet toegestaan om foto's bij een Zoekertje te plaatsen die geen betrekking hebben op het aangeboden product of de aangeboden dienst.

  f.    In gratis Zoekertjes mogen enkel websites worden vermeld of links naar websites worden opgenomen, indien daarvoor is betaald. Het is niet toegestaan om websites of links naar websites op te nemen die geheel of gedeeltelijk zijn gevuld met links naar advertentiewebsites of advertenties die met name gericht zijn op het verwerken van advertentie-inkomsten door het genereren van kliks.

  g.    Het is niet toegestaan om Zoekertjes te plaatsen die enkel zijn gericht op het genereren van kliks op een bepaalde website.

  2.4.    Illegale of onrechtmatige producten of diensten
  Het is niet toegestaan producten aan te bieden die illegaal of onrechtmatig zijn of waarvan de handel is verboden. Het is ook niet toegestaan om diensten aan te bieden waarvan de uitvoering illegaal of onrechtmatig is. Klik hier voor een lijst van mogelijk illegale of onrechtmatige producten en diensten. Let op: deze lijst is niet volledig, maar geeft enkel een indicatie. Niet alle handel in de producten of diensten die op deze lijst staan is verboden, maar kan onder omstandigheden wel verboden zijn, bijvoorbeeld bij gebreke van een vergunning. Producten en diensten die niet op deze lijst staan kunnen onder omstandigheden toch illegaal of onrechtmatig zijn.
  Zowel Adverteerder als Gebruiker dienen zelf altijd goed op te letten bij het aanbieden van en reageren op producten en diensten. Adverteerders en Gebruikers worden geacht zelf de wet- en regelgeving op het gebied van het desbetreffende product of dienst te kennen. Wij raden u aan om bij twijfel nadere inlichtingen of advies in te winnen, bijvoorbeeld op de website van de desbetreffende toezichthouder. Ook hierover bevat de lijst met verdachte of verboden producten of diensten suggesties.
  2.5.    Geen inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden

  a.    Het is niet toegestaan om een product (of een afbeelding ervan) in een Zoekertje op te nemen dat/die inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden. Dit houdt onder andere in dat het niet is toegestaan om een product aan te bieden dat

  (i)    inbreuk maakt op het auteursrecht van een andere partij, zoals het auteursrecht op software of muziek, of op een schilderij of een foto die door een andere partij is gemaakt, zonder toestemming van die andere partij;

  (ii)    inbreuk maakt op het merkenrecht van een andere partij, zoals een kledingstuk met daarop een logo van die andere partij dat zonder toestemming is geplaatst; of

  (iii)    inbreuk maakt op het modelrecht van een andere partij, zoals een tas die is nagemaakt zonder toestemming van die andere partij.

  b.    In de titel en tekst van het Zoekertje mag slechts de merknaam van het product worden gebruikt dat in het Zoekertje wordt aangeboden of gevraagd.

  c.    In de titel of de tekst van het Zoekertje mag alleen de handelsnaam worden gebruikt van de onderneming waarvan het betreffende product of de betreffende dienst afkomstig is. Het noemen van handelsnamen behorende bij producten of diensten die niet in het Zoekertje worden aangeboden is niet toegestaan.

  d.    Het product mag alleen in de tekst van het Zoekertje met andere producten worden vergeleken en niet in de titel. De vergelijking mag op geen enkele wijze verwarring scheppen over de oorspronkelijke herkomst van het product. Bij de vergelijking mag geen merknaam behorende bij het andere vergelijkbare product worden genoemd.

  e.    Het is niet toegestaan een disclaimer in het Zoekertje op te nemen met betrekking tot de echtheid van het product dat in het Zoekertje wordt aangeboden. Adverteerders dienen zich ervan te vergewissen dat hun producten echt zijn en verhandeld mogen worden, alvorens ze aan te bieden op 2dehands.

  3.    Het plaatsen van een Zoekertje
  3.1.    Mijn 2dehands
  Een Adverteerder plaatst zijn Zoekertje via de knop 'Plaats Zoekertje' op de Website. Voordat een Adverteerder een Zoekertje kan plaatsen dient hij eerst in te loggen. Bij het aanmaken van een gebruikersaccount is het niet toegestaan om een adverteerdernaam te kiezen die een URL of een gedeelte van een URL bevat. Het is niet toegestaan om uw inloggegevens aan derden te verstrekken. Het is niet toegestaan om inloggegevens van derden te gebruiken voor het plaatsen van Zoekertjes.
  3.2.    Totstandkoming overeenkomst voor het plaatsen van Zoekertjes tussen 2dehands en Adverteerder

  a.    De Gebruiker kan op de Website Zoekertjes van Adverteerders bekijken en daarop reageren. Indien de Gebruiker is ingelogd, kan hij als Adverteerder ook zelf Zoekertjes plaatsen op de Website.

  b.    Op 2dehands is (ver)kopen in de meeste gevallen gratis. We rekenen ook geen transactiekosten. Wil je de Zoekertjes extra laten opvallen, of een URL vermelden, dan zijn hier kosten aan verbonden.

  c.    In sommige categorieën hebben we een Zoekertjes-limiet geïntroduceerd. Dit betekent dat je nog steeds gratis Zoekertjes live kan hebben. Maar wil je meerdere Zoekertjes live plaatsen, moet je daarvoor betalen of kiezen voor Admarkt, waardoor jouw Zoekertje meteen op de meest zichtbare plaats komt te staan. Kijk hier voor meer informatie. 

  d.    Door het plaatsen van een Zoekertje komt de overeenkomst voor het plaatsen van Zoekertjes tussen 2dehands en de Adverteerder (de "Zoekertjesovereenkomst") tot stand bij gratis Zoekertjes. Bij Betalende Zoekertjes ontstaat de Zoekertjesovereenkomst op het moment dat de betaalprocedure op de Website is doorlopen.

  3.3.    Periode gedurende welke een Zoekertje op de Website blijft staan
  Het verlengen van een Zoekertje kan alleen bij gratis Zoekertjes die niet geplaatst zijn door Zakelijke Gebruikers. Een Zoekertje blijft 28 dagen op de Website staan. U ontvangt 7 dagen voordat uw Zoekertje afloopt een e-mail van ons waarmee je het Zoekertje kunt verlengen. Verlengt u het Zoekertje niet binnen 7 dagen, dan wordt dit automatisch verwijderd. Voor Zoekertjes waarvoor bijzondere regels gelden, zult u de voorwaarden op onze Website te zien krijgen, voor het plaatsen van uw Zoekertje.
  Indien het product dat in het Zoekertje wordt aangeboden, wordt verkocht, dient het Zoekertje door de Gebruiker te worden verwijderd. Bij verkoop van het product dat in het Zoekertje wordt aangeboden eindigt de Zoekertjesovereenkomst tussen u en 2dehands, en is 2dehands haar verplichtingen onder de Zoekertjesovereenkomst volledig nagekomen.
  3.4.    Gebruikerslicentie
  De Gebruiker verkrijgt een beperkte persoonlijke en niet-overdraagbare licentie om inhoud van de Website te raadplegen en gebruiken uitsluitend in overeenstemming met het doel van de Website. Met uitzondering van de inhoud die door Gebruikers en derden op de Website gepubliceerd wordt, behouden 2dehands en haar licentiegevers zich alle intellectuele-eigendomsrechten voor met betrekking tot de dienst.

  4.    Promoten
  4.1.    Bij het opmaken van het Zoekertje heeft de Adverteerder de mogelijkheid om zijn Zoekertje te laten promoten. De regels hiervoor zijn beschreven op de bijbehorende webpagina's.

  5.    Geen teruggave; ontbindingsrecht
  5.1.    Indien de Adverteerder zijn Zoekertje Omhoogplaatst of door middel van een andere beschikbare Promotie doet opvallen en dit Zoekertje niet aan de (Bijzondere) Gebruiksvoorwaarden voldoet, kan het betrokken Zoekertje verwijderd worden. De Adverteerder heeft in dit geval geen recht op teruggave van het Zoekertjestarief van het Betalende Zoekertje.
  5.2.    Op het plaatsen van een Zoekertje door een consument kan in bepaalde gevallen het ontbindingsrecht voor overeenkomsten op afstand zoals bedoeld in het Wetboek van Economisch Recht (WER) van toepassing zijn. Klik hier voor meer informatie over het ontbindingsrecht. 
  5.3.    Het voornoemde ontbindingsrecht is in ieder geval niet van toepassing op Zoekertjes die (i) op grond van het bepaalde in de Gebruiksvoorwaarden (waaronder op grond van Hoofdstuk I, artikel 6) van de Website zijn verwijderd of (ii) zijn geplaatst door Gebruikers die zijn uitgesloten van de diensten van 2dehands of waarvoor bepaalde beperkingen gelden.
  5.4.    Tenzij anders overeengekomen vragen wij ermee akkoord te gaan dat een (Betalend) Zoekertje direct, tijdens de wettelijke ontbindingstermijn, wordt geplaatst. Dit heeft gevolgen voor een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht. U verklaart tevens dat u afstand doet van een eventueel van toepassing zijnd ontbindingsrecht, zodra 2dehands de Zoekertjesovereenkomst is nagekomen.
  5.5.    Indien het voornoemde ontbindingsrecht van toepassing is op het door u geplaatste Zoekertje dan gaat u ermee akkoord dat indien u gebruik maakt van uw ontbindingsrecht, u aan 2dehands een evenredige vergoeding verschuldigd bent voor de door 2dehands geleverde diensten. In bepaalde gevallen zal deze evenredige vergoeding worden berekend op basis van het aantal dagen dat bij uw gebruik van uw ontbindingsrecht resteert van de overeengekomen advertentieperiode en/of het gemiddeld aantal biedingen op producten of diensten voor Zoekertjes in dezelfde rubriek, zoals door 2dehands van tijd tot tijd wordt vastgesteld.
  5.6.    Indien u gebruik maakt van het ontbindingsrecht zal 2dehands de prijs van de dienst, verminderd met een evenredige vergoeding, binnen 14 dagen na uw ontbindingsverzoek aan u terugbetalen. 

  6.    Biedingen zijn niet bindend
  6.1.    Tenzij in de Gebruiksvoorwaarden anders bepaald wordt, is een bod op een product of dienst in een Zoekertje niet bindend.
  6.2.    De Adverteerder is niet verplicht een redelijk bod te aanvaarden. Indien een bod door de Adverteerder wordt aanvaard, verplicht dit de bieder niet tot aankoop.
  6.3.    Het is niet toegestaan biedingen bij Zoekertjes te plaatsen met als enig doel het biedingsproces te verstoren (bijvoorbeeld 'funbieden').
  6.4.    Indien een Zoekertje vanwege het verlopen van de plaatsingstermijn of om enige andere reden verwijderd wordt, zullen de bijhorende biedingen ook verwijderd worden.

  7.    Regels inzake prijs en betaalmethoden in Zoekertjes
  7.1.    Adverteerder en Gebruiker dienen samen afspraken te maken over de betaalmethode. Let er als Gebruiker op dat het betalen veilig gebeurt. Klik hier voor meer informatie over veilig betalen
  7.2.    Het is een Adverteerder niet toegestaan om in het prijsveld van het Zoekertje alleen een deel van de prijs te vermelden. In de in het prijsveld vermelde vraagprijs dienen alle voor de Gebruiker onvermijdbare kosten(posten) te zijn in begrepen. Dit betekent dat alle kosten die de Gebruiker noodzakelijkerwijs moet maken om het aangeboden product te kopen en te gebruiken, of de aangeboden dienst af te nemen, waaronder maar niet beperkt tot verplichte afleverkosten, belastingen, overschrijfkosten en (rij)klaarmaakkosten, in de vermelde vraagprijs dienen te zijn inbegrepen.
  7.3.    Adverteerders die als ondernemer hun goederen en diensten aan particulieren aanbieden, zijn op basis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde verplicht prijzen inclusief btw aan te geven in een Zoekertje.

  8.    Melden van illegale of inbreukmakende Zoekertjes aan 2dehands
  8.1.    Meldingen van Zoekertjes in strijd met de Gebruiksvoorwaarden

  a.    Het Formulier Melding van Inbreuk kan alleen worden gebruikt door houders van intellectuele eigendomsrechten of hun gemachtigden en wettelijke instanties (zie meer hierover onder artikel 2.5). Zoekertjes die op andere wijze in strijd zijn met de Gebruiksvoorwaarden, zoals Zoekertjes waarin illegale producten worden aangeboden of die smadelijke inhoud hebben, kunnen worden gemeld via het Melding van Inbreuk-systeem. 

  b.    Misbruik van het Melding van Inbreuk-systeem wordt gezien als een handeling in strijd met de Gebruiksvoorwaarden en kan ertoe leiden dat wij de onder Hoofdstuk I, artikel 6 beschreven maatregelen jegens de betrokken melder treffen. 

  8.2.    Meldingen in geval van inbreuk op intellectuele eigendomsrechten

  a.    Het “Melding van Inbreuk”-programma van 2dehands is bedoeld om ervoor te zorgen dat in Zoekertjes aangeboden producten geen inbreuk maken op het auteursrecht, het merkrecht of andere intellectuele eigendomsrechten van derden. Lees hier meer informatie over het 2dehands Melding van Inbreuk Programma (VeRO). 

  b.    Rechthebbenden kunnen melding maken van een Zoekertje dat inbreuk maakt op hun rechten, en een verzoek indienen voor de verwijdering van dit Zoekertje door het Formulier Melding van Inbreuk in te vullen en het naar 2dehands te sturen volgens de instructies. Als het Formulier Melding van Inbreuk juist en volledig is ingevuld en door 2dehands is ontvangen, zal dit betreffende Zoekertje worden verwijderd. 

  c.    De informatie die in het Formulier Melding van Inbreuk wordt gevraagd heeft tot doel te verzekeren dat de partij die het Zoekertje meldt, de rechthebbende zelf is of door de rechthebbende officieel is gemachtigd. Tevens moet die informatie ons in staat stellen het Zoekertje dat moet worden verwijderd te identificeren. 

  d.    Zodra 2dehands voor de eerste maal een volledig en juist ingevuld Formulier Melding van Inbreuk heeft ontvangen, kunnen latere meldingen eenvoudig via e-mail naar 2dehands verstuurd worden.

  9.    Wij geven geen garanties 
  9.1.    Adverteerders en Gebruikers dienen zelf voldoende onderzoek te verrichten en zich voldoende te laten informeren voordat zij een Zoekertje op de Website plaatsen. Wij voeren geen controle uit op de kwaliteit van de inhoud van een Zoekertje, de veiligheid of de rechtmatigheid van de geadverteerde producten of diensten, de juistheid van de aanbiedingen, de bevoegdheid van Adverteerders om producten te verkopen of diensten aan te bieden en/of de bevoegdheid van Gebruikers om producten te kopen of de diensten af te nemen. 2dehands geeft daaromtrent geen garantie.
  9.2.    2dehands kan u ook niet garanderen dat de producten of diensten die door Adverteerders op de Website worden aangeboden voldoen aan uw verwachtingen.

  10.    Vrijwaring dienst Zoekertjes en beperking aansprakelijkheid 2dehands
  10.1.    Iedere Gebruiker vrijwaart 2dehands voor aanspraken van derden met betrekking tot schade geleden door:

  (i)    het aangaan van een overeenkomst op basis van een Zoekertje;

  (ii)    het gebruik van via de Website gekochte producten;

  (iii)    het gebruik van via de Website aangeboden diensten; en

  (iv)    het (beweerdelijk) inbreukmakende en/of anderszins onrechtmatige karakter van de (inhoud van een) Zoekertje en/of het geleverde product.

  10.2.    De voorwaarden voor de beperking van de aansprakelijkheid van 2dehands zijn opgenomen in Hoofdstuk I.

  11.    Wijzigingen
  11.1.    2dehands kan de Website of delen daarvan, waaronder de advertentieduur, verlengingsmogelijkheden, de indeling van de groepen en rubrieken, de indeling van de Website en zoekopties, te allen tijde en naar eigen inzicht wijzigen. Wij zullen ernaar streven om een dergelijke wijziging aan te kondigen binnen redelijke termijn voordat deze worden doorgevoerd. 
  11.2.    2dehands kan de prijzen van de Betalende Zoekertjes te allen tijde wijzigen. Indien tijdens de looptijd van een Zoekertjesovereenkomst een prijsverhoging plaatsvindt die meer bedraagt dan de Consumptieprijsindex, dan heeft de Adverteerder het recht deze advertentieovereenkomst te beëindigen. Op de Zoekertjestarieven-pagina staat een overzicht van rubrieken en eventuele kosten voor het plaatsen van een Zoekertje.

  12.    Zoekertje kan ook elders worden gepubliceerd
  12.1.    2dehands kan een Zoekertje en de inhoud daarvan gebruiken voor eigen publiciteitsdoeleinden. Dit houdt onder andere in dat een Zoekertje of een gedeelte daarvan door ons via andere distributiekanalen kan worden getoond, zoals op websites die deel uitmaken van de eBay-groep (zoals eBay.be of PayPal.be), websites van derden, in gedrukte media of op televisie.
  12.2.    Door het plaatsen van een Zoekertje verstrekt u 2dehands automatisch een kosteloze, wereldwijde, onherroepelijke, sub-licentieerbare en overdraagbare licentie om het Zoekertje en/of (delen van) de inhoud daarvan te gebruiken, te verveelvoudigen, te verspreiden en openbaar te maken (en aan derden toe te staan om te gebruiken en verveelvoudigen) voor marketing-, promotie- en/of advertentiedoeleinden. U garandeert dat u bevoegd bent deze licentie te verstrekken. 
  12.3.    Wij kunnen voor publiciteitsdoeleinden derde partijen toegang verschaffen tot een Zoekertje om het hun mogelijk te maken deze en andere Zoekertjes te promoten op websites van derden, via e-mail en door middel van andere kanalen. Deze promoties kunnen (delen van) het Zoekertje bevatten.
  12.4.    De opmaak van Zoekertjes kan dusdanig gewijzigd worden dat de Zoekertjes toegankelijk zijn vanaf mobiele apparatuur of andere softwareapplicaties van derden.
  12.5.    De Website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) naar de websites van derden. Deze verwijzingen kunnen ook worden geplaatst in of naast een Zoekertje. 2dehands heeft geen enkele zeggenschap of invloed op de inhoud en het beleid van deze websites. Op deze websites gelden de (privacy)regels van die betreffende website.
   

 • 1.    Algemeen
  1.1.    Deze aanvullende voorwaarden voor zakelijk adverteren zijn uitsluitend van toepassing op een Gebruiker die handelt in een commerciële of professionele hoedanigheid, voor doeleinden in verband met zijn handels- bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit ("Zakelijke Gebruiker") in het kader van diens activiteiten op of in verband met de Website, via Admarkt of anderszins.
  1.2.    Zakelijke Gebruikers kunnen ervoor kiezen specifieke diensten en functionaliteiten te gebruiken die door 2dehands worden aangeboden, waarvoor kosten in rekening kunnen worden gebracht. Deze kosten, of de instellingen die tot kosten leiden, worden aan de Zakelijke Gebruiker getoond bij de betreffende dienst of functionaliteit, voordat hij daarmee akkoord gaat. 
  1.3.    Een Zoekertje die via de Website wordt geplaatst, is zichtbaar via alle media die de Website (kunnen) weergeven, zoals applicaties voor mobiele telefoons. Zoekertjes kunnen ook zichtbaar zijn op externe sites via optionele additionele distributiekanalen en affiliateprogramma's.

  2.    Beperkingen van diensten; treffen van maatregelen
  2.1.    2dehands zal voorafgaand aan het jegens een Zakelijke Gebruiker nemen van maatregelen als bedoeld in artikel 6 van de algemene bepalingen van de Gebruiksvoorwaarden de Zakelijke Gebruiker een motivering van het betreffende besluit doen toekomen. 
  2.2.    Indien 2dehands besluit om de verstrekking van het geheel van zijn diensten aan een Zakelijke Gebruiker te beëindigen, zal 2dehands die Zakelijke Gebruiker in beginsel 30 dagen voorafgaand daaraan een motivering van dat besluit verstrekken. Deze termijn zal 2dehands niet in acht nemen voor zover wettelijk toegestaan, bijvoorbeeld in geval van herhaaldelijke overtredingen of andere omstandigheden.

  3.    Rangschikking van Zoekertjes
  3.1.    Er zijn verschillende factoren die invloed hebben op de volgorde waarin of wijze waarop Zoekertjes worden getoond op de Website. Het uitgangspunt is dat Zoekertjes worden gerangschikt naar het moment van plaatsing. Dat een Zoekertje wordt geplaatst in een categorie waarvoor moet worden betaald, heeft op zichzelf geen gevolgen voor de rangschikking of weergave van een Zoekertje ten opzichte van andere Zoekertjes in dezelfde categorie. Wel van invloed op die onderlinge rangschikking zijn:
  a.    het aanschaffen van een aanvullende opvalmogelijkheid, waardoor bijvoorbeeld een Zoekertje bovenaan de resultaten belandt, of (eenmalig) naar boven wordt geplaatst in de resultaten; 
  b.    het plaatsen van een Pro Zoekertje via Admarkt, waarbij de rangschikking wordt bepaald op grond van de relevantie in combinatie met de door de Adverteerder ingestelde CPC (Cost Per Click);
  c.    de door de zoekende Gebruiker gehanteerde zoekterm en/of (zoek-)instellingen.
   
  4.    Aanvullende diensten aangeboden door 2dehands
  4.1.    Door 2dehands of derden kunnen via de Website aanvullende diensten worden aangeboden aan Gebruikers, zoals door derden aangeboden consumentenkredietovereenkomsten, verzekeringen, betaaldiensten of verzenddiensten. 
  4.2.    Het is de Zakelijke Gebruiker in beginsel toegestaan om ook eigen aanvullende diensten aan te bieden, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen of bepaald.

  5.    Toegang tot gegevens door 2dehands en de Zakelijke Gebruiker
  5.1.    2dehands heeft gedurende de duur van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker, en een periode daarna, in het kader van haar dienstverlening toegang tot informatie over en gegevens van Zakelijke Gebruikers die door hen bij het gebruik van de Website zijn verstrekt of die worden gegenereerd, of ter uitvoering van de in deze Gebruiksvoorwaarden opgenomen licentie voor content worden gebruikt. Denk hierbij aan informatie die Zakelijke Gebruikers verstrekken aan 2dehands als zij zich registreren, zoals persoonsgegevens, allerlei informatie die nodig is voor het aanmaken van een account, berichtinhoud, en content. Ook wordt er tijdens het gebruik van de Website informatie gegenereerd door 2dehands, zoals informatie over geplaatste Zoekertjes, instellingen voor de weergave van Zoekertjes, Ervaringen, Gebruikersactiviteit, betaalinformatie (indien van toepassing) en communicatie tussen Gebruikers.
  5.2.    Een Zakelijke Gebruiker verkrijgt de informatie die noodzakelijk is om de Website en eventueel overeengekomen aanvullende diensten te kunnen gebruiken, zoals berichten, contactinformatie van (mogelijke) kopers en relevante informatie over zijn Zoekertje(s). Een Zakelijke Gebruiker heeft tijdens de duur van zijn overeenkomst met 2dehands toegang tot zijn account en bijbehorende informatie, zoals Zoekertjes-inhoud en -informatie en communicatie met anderen. In voorkomende gevallen, mogelijk op grond van aanvullende afspraken, is er ook toegang tot statistische informatie, analytische informatie, informatie over views, en lead-informatie.  
  5.3.    Als 2dehands verstrekte of gegenereerde gegevens aan derden verstrekt en dit niet noodzakelijk is voor de dienstverlening, zal daarover informatie worden verstrekt aan de Zakelijke Gebruiker, voor zover wettelijk vereist. In de Privacyverklaring leest u hoe 2dehands met gegevens omgaat die persoonsgegevens zijn.
  5.4.    Na het eindigen van de overeenkomst met de Zakelijke Gebruiker kan 2dehands informatie over en gegevens van het account van de Zakelijke Gebruiker behouden voor zover wettelijk toegestaan.

  6.    Bemiddeling
  6.1.    Indien sprake is van een geschil tussen een Zakelijke Gebruiker en 2dehands kunnen partijen, in aanvulling op hetgeen elders in de Gebruiksvoorwaarden is opgenomen, middels bemiddeling tot overeenstemming proberen te komen. 
  6.2.    2dehands is bereid noch verplicht deel te nemen aan een procedure bij een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen. 2dehands is bereid samen te werken met bemiddelaars om langs minnelijke weg overeenstemming te bereiken met Zakelijke Gebruikers. Echter dienen Zakelijke Gebruikers eerst te proberen problemen op te lossen met de klantenservice van 2dehands, voordat een dergelijke bemiddelingsprocedure wordt gestart.
  6.3.    Het staat 2dehands en de Zakelijke Gebruiker vrij om een gezamenlijk door hen gekozen bemiddelaar aan te wijzen. Zo zal 2dehands redelijke verzoeken om het geschil op te lossen door middel van in de markt erkende alternatieve geschiloplossingsinstanties, zoals middels bemiddeling of arbitrage, in overweging nemen als alternatief voor een juridische procedure. 

  7.    Beëindiging van de overeenkomst
  7.1.    De Zakelijke Gebruiker kan zijn overeenkomst met 2dehands in beginsel te allen tijde beëindigen door zijn account te verwijderen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen (bijvoorbeeld in een separate advertentieovereenkomst), in welk geval die overeengekomen regeling prevaleert boven dit artikel.
   
 • A.    Auto's
  1.1.    Elk Zoekertje mag slechts één auto aanbieden. Het is dus niet toegestaan meerdere auto’s in één Zoekertje aan te bieden en/of na verkoop van de auto het Zoekertje te hergebruiken voor een andere auto.
  1.2.    Elk Zoekertje dient onder de juiste merkcategorie geplaatst te worden. Het is niet toegestaan om andere merken en modellen van auto's in het Zoekertje te vermelden dan het merk en het model van de auto die daadwerkelijk wordt aangeboden. Het is dus ook niet toegestaan om in het Zoekertje alle andere merken en modellen te vermelden die de Adverteerder daarnaast mogelijk aanbiedt.
  1.3.    De titel en tekst van het Zoekertje dient de aangeboden auto, in het bijzonder met betrekking tot de prijs en eigenschappen, juist en duidelijk te omschrijven.
  1.4.    Het is niet toegestaan om een foto te gebruiken anders dan van de aangeboden auto zelf. Een foto afkomstig van een website of uit een catalogus van het automerk kan dus bijvoorbeeld niet gebruikt worden.
  1.5.    Het is niet toegestaan om in het prijsveld van het Zoekertje enkel de aanbetaling voor de auto of een prijs per maand (bijvoorbeeld bij leasing) te vermelden.
  1.6.    Het is niet toegestaan om onder de afdeling "Auto's" een Zoekertje te plaatsen waarin geen auto te koop wordt aangeboden, zoals een Zoekertje inzake autoverzekeringen of andere auto-gerelateerde diensten. Zodanige Zoekertjes dienen geplaatst te worden in de afdeling "Auto-onderdelen" onder de rubriek "Autoaccessoires".
  1.7.    Het is niet toegestaan om in Zoekertjes reclame te maken voor of door te verwijzen naar andere websites met rubrieksadvertenties voor auto's.
  1.8.    Indien de in het Zoekertje aangeboden auto verkocht wordt, moet de Adverteerder het betrokken Zoekertje verwijderen.

  B. Betalende Zoekertjes
  1.    Algemeen
  1.1.    Voor het promoten of het plaatsen van een Zoekertje kan 2dehands.de in bepaalde gevallen een prijs ("Zoekertjestarief") in rekening brengen. Dit worden "Betalende Zoekertjes" genoemd. Bij het kiezen van de wijze van promotie of voordat het Zoekertje kan worden geplaatst, wordt – indien van toepassing – het bijbehorende Zoekertjestarief kenbaar gemaakt. In geval van Betalende Zoekertjes komt de Zoekertjesovereenkomst tot stand op het ogenblik dat de betaalprocedure op de Website van de betrokken Payment Service Provider is voltooid.
  1.2.    De Adverteerder beschikt, afhankelijk van de gekozen Promotie, wel of niet over het recht om van de aankoop af te zien.
  1.3.    Een Adverteerder kan, door betaling van een Zoekertjestarief, éénmalig voor elke afzonderlijke betaling, zijn Zoekertje bovenaan de lijst met Zoekertjes plaatsen (het "Omhoog plaatsen"). Het Omhoog plaatsen van een Zoekertje gebeurt na betaling van het Zoekertjestarief. Het kan enkele minuten duren vooraleer een Zoekertje Omhoog geplaatst wordt.
  1.4.    Klik hier voor een actueel overzicht van beschikbare Betalende Zoekertjes en de op Betalende Zoekertjes toepasselijke Zoekertjestarieven. 2dehands kan de Zoekertjestarieven van Betalende Zoekertjes, alsmede de specificaties van Betalende Zoekertjes, te allen tijde wijzigen.
  1.5.    Indien de Adverteerder zijn Zoekertje Omhoog plaatst of door middel van een andere beschikbare Promotie doet opvallen en dit Zoekertje niet aan de (Bijzondere) Gebruiksvoorwaarden voldoet, kan het betrokken Zoekertje verwijderd worden. De Adverteerder heeft in dit geval geen recht op teruggave van het Zoekertjestarief van het Betalende Zoekertje.
  1.6.    Bij technische storingen, zoals het niet beschikbaar zijn van de Website, of bij andere gevallen van overmacht is 2dehands niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door het niet kunnen tonen van Betalende Zoekertjes. De Adverteerder heeft in dit geval geen recht op teruggave van het Zoekertjestarief van het Betalende Zoekertje. Klachten over de werking van de Website of aanverwante diensten kunnen worden ingediend volgens de procedure omschreven onder hoofdstuk I, artikel 11.

  2.    Betalingen
  2.1.    De verplichting tot betaling van het Zoekertjestarief geldt vanaf het moment van plaatsing van het Zoekertje. Indien de betaling niet of niet tijdig wordt voldaan, is 2dehands gerechtigd om het geplaatste Zoekertje te verwijderen en het verschuldigde bedrag alsnog in rekening te brengen. 2dehands is gerechtigd om de dienst 'Betalen met één klik' en/of andere diensten op te schorten of te beëindigen indien incasso's door uw toedoen niet kunnen worden uitgevoerd of worden herroepen, ongeacht de reden. 2dehands is gerechtigd in dat geval uw rekeningnummer te blokkeren voor toekomstige incasso-opdrachten op 2dehands.
  2.2.    Indien een betaling niet tijdig wordt voldaan, is 2dehands tevens gerechtigd wettelijke handelsrente in rekening te brengen. Ingeval de betreffende Adverteerder na aanmaning verzuimt het volledige verschuldigde bedrag te betalen, is 2dehands gerechtigd een incassobureau in te schakelen en de diensten van 2dehands voor de betreffende Adverteerder te blokkeren. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van het incasso zullen voor rekening van de Adverteerder komen.
  2.3.    Omzetbelasting
  2dehands brengt 21% Belgische omzetbelasting in rekening op te betalen bedragen voor alle diensten van 2dehands, tenzij anders wordt vermeldt op de Website. Een elektronische factuur kan door iedere Gebruiker worden verkregen door in zijn ‘Mijn 2dehands’ account aan te geven dat een maandelijkse factuur per e-mail gewenst is. Iedere Gebruiker die in zijn ‘Mijn 2dehands’ account aangeeft een maandelijkse factuur per e-mail te willen ontvangen, gaat expliciet met elektronische facturering akkoord. De maandelijkse factuur betreft alle betalingen die online via onze Website zijn gedaan, tijdens de maand voorafgaand aan de factuurdatum.
  2.4.    Betaling door middel van een doorlopende SEPA machtiging
  Indien u aan 2dehands een doorlopende (SEPA) machtiging voor het incasseren van door u aan 2dehands verschuldigde bedragen heeft verstrekt, zullen wij, voordat wij een bedrag van de opgeven bankrekening incasseren, u hiervan uiterlijk één dag van te voren per e-mail op de hoogte 
   

Wilt u direct met ons in contact komen?

contacteer ons