Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Kooptips

 • Bij 2dehands hou je jouw biedingen, zoekertjes en favoriete verkopers makkelijk bij via Mijn 2dehands.

  Hoe volg ik mijn favoriete verkopers?

  Zie je een interessante zoekertje en wil je zien wat de verkoper nog meer aanbiedt? Maak de verkoper dan jouw favoriet:
   

  1. Log in op Mijn 2dehands.

  2. Ga naar één van de zoekertjes van jouw favoriete verkoper en klik op het plusje naast zijn naam.

  3. Je ziet de verkoper daarna terug in Mijn 2dehands > Mijn Verkopers.
    

  Hoe verwijder ik verkopers uit mijn favorieten? 

  Heb je een favoriete verkoper toegevoegd maar wil je deze niet meer volgen? Volg dan de volgende stappen:
   

  1. Log in op Mijn 2dehands.

  2. Klik op Mijn Verkopers.

  3. Klik op de naam van de Verkoper die je niet meer wil volgen en klik op Verwijder.

 • Informatie over exotische dieren en dierlijke bijproducten


  De dierenrubriek is, net als vele anderen, een populaire rubriek op 2dehands.be waarmee we tegemoet willen komen aan een behoefte van een grote groep bezoekers . Vele dieren vinden hierdoor een goede, nieuwe thuis. Voordat u echter overgaat tot de aanschaf van een huisdier moet u zich goed realiseren wat de gevolgen zijn voor uzelf, maar vooral voor het dier dat u in huis neemt. Koop nooit impulsief een huisdier! 

  Klik hier voor tips voor aanschaf van een huisdier
  Stel uzelf de volgende vragen voordat u een huisdier aanschaft:

  - Waarom wil ik een huisdier?

  - Heb ik genoeg tijd om het dier voldoende aandacht te geven?

  - Heb ik genoeg tijd en geld om mijn huisdier goed te verzorgen?

  - Past het dier bij mijn persoonlijkheid en woonsituatie? Maken er bijvoorbeeld (jonge) kinderen deel uit van mijn gezin of zijn er andere huisdieren aanwezig in mijn woning? Heeft het dier toegang tot een tuin?

  - Wie zorgt voor mijn huisdier als ik op vakantie ga?

  - Welke stappen zal ik ondernemen indien mijn huisdier agressief gedrag vertoont dat een veiligheidsrisico kan veroorzaken voor mezelf en mijn omgeving? Raadpleeg de portaalsite Belgium.be voor meer informatie, indien u nood heeft aan meer advies om een impulsieve aankoop van een dier te voorkomen.

  Wetgeving

  U kunt op 2dehands.be ook zoekertjes tegenkomen met (exotische) dieren of met producten die van dieren afkomstig zijn of van hen zijn vervaardigd (dierlijke bijproducten). De meeste dieren en dierlijke bijproducten mogen legaal worden verhandeld, maar een aantal diersoorten en bijproducten worden beschermd door nationale en internationale wet- en regelgeving. 

  Veelal gaat het daarbij om, direct of indirect, met uitsterven bedreigde diersoorten. U kunt hierbij denken aan exotische dieren, zoals bepaalde vogels, maar ook apen, reptielen en schildpadden. Er zijn ook producten die afkomstig zijn van beschermde diersoorten of van hen zijn vervaardigd. Vaak zijn dit souvenirs die worden meegenomen vanuit verre vakantiebestemmingen. Populair zijn bijvoorbeeld snijwerkjes en sieraden van olifantenivoor, producten die van de schilden van zee- en landschildpadden zijn gemaakt, opgezette roofvogels en huiden van grote katten. In de brochure van de Federale overheidsdienst 'Een zeldzaam dier is geen souvenir' vindt u meer informatie over vaakvoorkomende (illegale) dierlijke bijproducten en enkele handige tips om zodanige producten te herkennen. 

  De handel in en het bezit van beschermde dieren, dierlijke bijproducten en planten is immers aan strikte regels gebonden. 

  In overeenstemming met de Europese verordening n° 1143/2014 mogen dieren en planten van de Lijst van voor de Unie zorgwekkende invasieve uitheemse soorten, niet worden verhandeld of uitgewisseld.

  Concreet gaat het om volgende soorten.

  Zoogdieren - Roodbuikeekhoorn/Pallas' eekhoorn (Callosciurus erythraeus), Indische mangoeste/langoeste (Herpestes javanicus), Muntjak (Muntiacus reevesii), Beverrat (Myocastor coypus), Rode neusbeer/Coati (Nasua nasua), Wasbeer (Procyon lotor), Grijze eekhoorn (Sciurus carolinensis), Amerikaanse voseekhoorn (Sciurus niger), Siberische grondeekhoorn (Tamias sibiricus).

  Vogels - Huiskraai (Corvus splendens), Rosse stekelstaart (Oxyura jamaicensis), Heilige ibis (Threskiornis aethiopicus).

  Overige dieren - Chinese wolhandkrab (Eriocheir sinensis), Gevlekte rivierkreeft (Orconectes limosus), Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis), Rode Amerikaanse rivierkreeft (Pacifastacus leniusculus), Rode rivierkreeft (Procambarus clarkii), Marmerkreeft (Procambarus cf fallax), Aziatische hoornaar (Vespa velutina nigrithorax), Amoergrondel (Perccottus glenii), Blauwbandgrondel (Pseudorasbora parva), Stierkikker/Brulkikker (Lithobates catesbeianus), Roodwangschildpad/Geelwangschildpad/Geelbuikschildpad (Trachemys scripta).

  Waterplanten - Waterwaaier (Cabomba caroliniana), Waterhyacint (Eichhornia crassipes), Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides), Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major), Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora), Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides), Moerasaronskelk (Lysichiton americanus), Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum).

  Overige planten - Struikaster (Baccharis halimifolia), Heracleum persicum, Heracleum sosnowskyi, Parthenium hysterophorus, Persicaria perfoliata, Pueraria montana var. lobata.

  Op de portaalwebsite van de Federale Overheid vindt u informatie terug over de huidige toestand van flora en fauna in België. U wordt onder meer wegwijs gemaakt met de maatregelen die op nationaal en internationaal vlak ondernomen worden tot bescherming van bedreigde diersoorten.

  CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten)

  De Conventie over de Internationale handel in Bedreigde Soorten (CITES) is een internationale overeenkomst, waarin de handel in bedreigde dier- en plantensoorten wordt geregeld. 

  Voor de handel in dier- en plantensoorten die in de CITES-Bijlagen voorkomen, dienen de volgende uitgangspunten in acht genomen te worden: 

  Bijlage I van CITES (direct met uitsterven bedreigde dieren en planten): deze bijlage omvat (onder meer door internationale handel) met uitsterven bedreigde diersoorten, waarin geen handel mag worden gedreven wanneer er sprake is van uit het wild afkomstige dieren of planten. Een paar voorbeelden van bedreigde dieren zijn walvissen en dolfijnen, olifanten, neushoorns, veel soorten apen, tijgers, veel soorten papegaaien, schildpadden en hagedissen. Een paar voorbeelden van bedreigde planten zijn wilde ginseng en bepaalde soorten orchideeën. 

  Bijlage II van CITES (mogelijk met uitsterven bedreigde dieren en planten): deze bijlage omvat (onder meer door internationale handel) met uitsterven bedreigde diersoorten, waarvan de handel streng is gereguleerd door middel van het CITES-vergunningenstelsel. Het gaat dan bijvoorbeeld om roofdieren en krokodillen, alle reuzenslangen, een aantal schelpsoorten en verscheidene koraalsoorten. In dergelijke gevallen wordt er steeds nagegaan of er nog vergunningen verleend kunnen worden. 

  Bijlage III van CITES (dieren en planten beschermd in minstens één land): deze bijlage omvat diersoorten waaraan een land, waar deze soort voorkomt, bescherming wil bieden om te voorkomen dat deze door internationale handel uitsterft in dat land. 

  Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor meer informatie over hoe CITES werkt.

  CITES in de Europese Unie 

  Ook binnen de Europese Unie (EU) werden regels opgesteld over de handel in dier- en plantensoorten (waarvan de meeste soorten al door CITES werden gereguleerd). Zo maakt de Europese Verordening inzake de bescherming van in het wild levende dier- en plantensoorten door controle op het desbetreffende handelsverkeer een opdeling van beschermde soorten aan de hand van vier bijlagen (Bijlagen A t/m D): 

  Bijlage A: deze bijlage omvat de 'Bijlage I'-soorten en een aantal 'Bijlage II'-soorten van CITES. In deze bijlage zijn ook soorten opgenomen die in Europa streng worden beschermd op grond van Europese richtlijnen (zoals de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn) en dus niet noodzakelijk CITES-soorten zijn. 

  Bijlage B: deze bijlage omvat overwegend de 'Bijlage II'-soorten van CITES. 

  Bijlage C: deze bijlage omvat overwegend de 'Bijlage III' soorten van CITES. 

  Bijlage D: deze bijlage omvat diersoorten die niet in CITES voorkomen, maar waaromtrent men binnen Europa meent dat de handel in deze soorten in de gaten gehouden moet worden om te voorkomen dat de internationale handel ze met uitsterven bedreigt. 

  Raadpleeg de website van de Europese Commissie voor meer informatie over de Europese regelgeving tot uitvoering van CITES. 

  Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid voor een complete alfabetische lijst van bedreigde dieren en planten, en hun vindplaats in de bijlagen van CITES en van de voornoemde EU Verordening.

  Stappenplan

  Hieronder treft u een eenvoudig stappenplan aan dat u kunt gebruiken alvorens u exotische dieren of dierlijke bijproducten wilt kopen of verkopen. 

  Raadpleeg voor meer informatie de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Onthoud goed: koop geen dieren of dierlijke bijproducten zodra u twijfelt! 

  Laat u bij twijfel informeren door de Dienst Dierenwelzijn en CITES, te bereiken op het algemene nummer +32 2 524 74 01 of via cites@milieu.belgie.be.

  Stap 1 

  Probeer te achterhalen of het dier of product beschermd wordt door de toepasselijke regelgeving. De CITES-Bijlagen (I, II en III) geven aan of een diersoort beschermd is en zo ja, in welke mate. In de Europese regelgeving wordt de inhoud van de CITES-conventie grotendeels overgenomen en uitgebreid in 4 bijlagen (Bijlagen A, B, C en D), zoals hierboven al werd toegelicht. 

  Veel diersoorten komen niet op de Bijlagen voor en, behoudens afwijkende wetgeving, is het dan ook legaal om bijvoorbeeld producten te kopen en te verkopen die van deze dieren zijn gemaakt.

  Stap 2 

  Wanneer je een levend dier wilt kopen of verkopen is onder meer de Wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren van toepassing, die algemene regels omvat die ten behoeve van dieren gelden. Zo moet de koper bijvoorbeeld ouder zijn dan 16 jaar of over de uitdrukkelijke toelating van een ouder of voogd hiertoe beschikken en mogen de dieren niet lijden tijdens het transport. 
  Zo wordt er onder andere bepaald dat het verboden is om:
  een dier onnodig te doden of bij een dier onnodig pijn of letsel te veroorzaken, of zijn gezondheid of welzijn aan te tasten;
  een dier de nodige verzorging te onthouden;

  - Ingrepen te plegen bij dieren (tenzij in de Belgische wetgeving anders bepaald wordt);

  - Dieren als prijs, beloning of gift uit te reiken;

  - Een dier achter te laten met de bedoeling zich ervan te ontdoen.

  Stap 3 

  Het kopen of verkopen van dieren of dierlijke bijproducten die in Bijlage A (lijst van direct met uitsterven bedreigde dieren) worden vermeld, is illegaal. Deze dieren of dierlijke bijproducten mogen dus niet worden verhandeld via 2dehands.be. 
  Voorbeelden van beschermde dieren en dierlijke bijproducten zijn:

  - Afrikaanse of Aziatische olifanten, inclusief ivoor, huid en haar;

  - Grotere aapsoorten (zoals orang oetangs en chimpansees) en sommige andere aapachtigen (zoals gibbons en lemurs);

  - Meeste beersoorten (zoals grote panda's en zwarte beren);

  - Sommige exotische vogels (zoals veel typen Zuid-Amerikaanse parkieten, adelaars en valken), inclusief opgezette (roof)vogels;

  - Kaviaar van gewone of kortneus steur;

  - Neushoorns, inclusief ivoor;

  - Sommige reptielsoorten (zoals krokodillen);

  - Sommige schildpadsoorten (zoals de groene schildpad), inclusief hun schilden;

  - Tijgers, luipaarden, panters, Aziatische leeuwen, Euraziatische en Iberische lynx, inclusief de producten die van hun huid, tanden, botten of vlees zijn gemaakt.

  Opmerking: Ivoor 

  Het is niet toegestaan om ivoor of producten met ivoor aan te bieden, tenzij deze zijn gemaakt vóór 1 juni 1947 (deze worden als antiek beschouwd) en mits de verkoper duidelijk vermeldt in de advertentie dat hij in bezit is van een attest.

  De verkoper dient in dat geval expliciet in het zoekertje te vermelden dat het ofwel gaat om ivoor van vóór 1947, of dat hij in het bezit is van de vereiste CITES-certificaten.

  Onbewerkt ivoor (zoals glad ivoren slagtanden en hoorn van een neushoorn) is geheel niet toegestaan.

  Stap 4 

  Als het dier of dierlijk bijproduct in Bijlagen B, C of D voorkomt dan kunt u er - mits enige voorzichtigheid - vanuit gaan dat het legaal kan worden verhandeld binnen België en de EU, mits u het dier of dierlijk bijproduct legaal heeft verkregen en u in het bezit bent van de relevante CITES-documentatie.

  Handhaving

  De dienst 'Dierenwelzijn en CITES' is in België bevoegd voor de uitvoering en de controle van de CITES-conventie. Deze dienst werkt hiertoe eveneens nauw samen met de Federale Politie, de Administratie der Douane en Accijnzen, het Openbaar Ministerie en het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen

  Raadpleeg de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu voor meer informatie over de werkzaamheden van de dienst 'Dierenwelzijn en CITES'. 

  Voor meer informatie rond het verkrijgen van een vergunning of certificaat voor de legale handel in bedreigde wilde dieren en planten of bij meer specifieke vragen in verband met de handel in beschermde dieren of planten, kan u deze overheidsdienst overigens rechtstreeks contacteren op het algemene nummer +32 2 524 74 01 of via cites@milieu.belgie.be.

  Handige links

  Via onderstaande links kunt u meer informatie vinden over de wet- en regelgeving met betrekking tot beschermde diersoorten:
 • Tips voor de koper

  Op deze pagina vindt u tips die als hulpmiddel gebruikt kunnen worden bij de aanschaf van een product of dienst via onze website. Deze tips zijn erop gericht om u als koper zo goed mogelijk te informeren over internetoplichters en hoe u hen het werk zo moeilijk mogelijk kunt maken. Wij raden u aan deze pagina goed door te nemen voordat u over gaat tot een transactie. Klik ook op de links met meer informatie om uzelf nog beter te laten informeren over specifieke onderwerpen. 

  Wees altijd alert! Met onderstaande tips kunt u het risico dat u wordt opgelicht minimaliseren.

  1. Persoonlijk contact en heldere communicatie

  - Zoek naar producten bij u in de buurt en haal deze zelf op bij de verkoper.  In persoon zaken doen is verreweg de meest veilige manier omdat u precies weet met wie u zaken doet en wat u koopt. Dit geldt zeker als het om grote bedragen gaat. De koper kan het product persoonlijk inspecteren en partijen kunnen gelijk oversteken: de verkoper wordt direct contant betaald en de koper kan het product meteen meenemen. Om eenvoudig aanbod bij u in de buurt te vinden, kunt u zoeken op postcodegebied (met straal).

  - Maak contact via de telefoon, bij voorkeur via een vaste lijn.

  - Maak duidelijke afspraken met de verkoper, over de prijs, levering en garantie. 

  Het kan zijn dat u zich er niet prettig bij voelt om onbekenden in huis te ontvangen dan wel bij onbekenden langs te gaan. Spreek in dat geval een voor beide partijen prettige (openbare) plek af om de transactie af te handelen, bijvoorbeeld buiten voor de deur van de verkoper of bij een winkelcentrum, postkantoor of bank.

  - Vraag de adverteerder om zijn adresgegevens en probeer te controleren of deze juist zijn. 

  Als uw handelspartner krampachtig probeert zijn adres achter te houden of niet in persoon wil handelen, wees dan alert. Iemand die betrouwbaar is, heeft hier doorgaans geen moeite mee.

  - Als koper kunt u eventuele teleurstellingen voorkomen door duidelijk te informeren naar het aangeboden product, zoals relevante productspecificaties (inclusief eventuele tekortkomingen) en duidelijke (hoge resolutie) foto's.

  - Laat uw gezonde verstand spreken en vertrouw op uw gevoel: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.

  - Spreek liever niet af op een afgelegen plek en neem geen grote sommen geld mee. 

  - Wees behoedzaam met het afspreken op afgelegen plaatsen (zoals parkeerplaatsen) en kijk uit met het meebrengen van grote sommen geld.

  - Neem bij voorkeur nog iemand mee: twee mensen zien en weten meer dan één. Laat u niet van de wijs brengen wanneer afspraken omtrent de ontmoeting op het laatste moment wijzigen (bijvoorbeeld omdat men alsnog door omstandigheden op een afgelegen plaats wil afspreken).

  Volg hierbij uw gevoel: zie bij twijfel af van de transactie. Zorg dat u in geval van grotere bedragen weet met wie u handelt (vraag bijvoorbeeld om legitimatie) en overweeg een koopovereenkomst en kwitantie te gebruiken (zodat u de betaling en levering kunt aantonen). Wanneer u om wat voor reden dan ook besluit om niet in persoon de transactie af te handelen, schuilt daar een risico in. Maak in dat geval voor uzelf een risico-analyse: bepaal tot welk bedrag u bereid bent risico te lopen en neem maatregelen om het risico te minimaliseren.
   
  2. Weet met wie u zaken doet

  - Bekijk hoe lang de verkoper actief is op de website. 

  Het is belangrijk dat u weet met wie u zaken doet. Zeker wanneer u niet in persoon de transactie afhandelt. Bekijk hoe lang de verkoper actief is op onze website en check zijn andere zoekertjes. Vraag dus altijd om persoonlijke gegevens van de (ver)koper. Als er iets mis gaat of de (ver)koper houdt zich niet aan zijn afspraak, dan kunt u later altijd contact opnemen of eventuele andere stappen overwegen.

  - Controleer persoonlijke (contact)gegevens. 

  Via de telefoon is vaak de makkelijkste en snelste manier om contact te zoeken met elkaar. Vraag bij voorkeur naar het vaste telefoonnummer van de (ver)koper. Een mobiel nummer is anoniem en moeilijk te achterhalen. Controleer eventueel nog de naam en het adres in combinatie met een vast telefoonnummer met behulp van de Gouden gids.

  - Bekijk ook andere zoekertjes van de verkoper.

  - Biedt de verkoper veel gewilde producten aan tegen zeer lage prijzen, wees dan alert.

  - Check de reputatie van de verkoper (klik op het sterretje bij het zoekertje). 

  Hier ziet u wat de ervaringen zijn van andere kopers, die zaken met deze adverteerder hebben gedaan. Een waardering bestaat uit een positieve, negatieve of neutrale score en een kort commentaar. Het geeft aan hoe de ervaring met de koper of verkoper is geweest.

  Als u zelf positieve of negatieve ervaringen hebt met een (ver)koper dan kunt u deze achterlaten op de waarderingenpagina van de (ver)koper. Op deze manier kunnen andere bezoekers beter inschatten of een (ver)koper wel of niet betrouwbaar is. Wilt u meer weten over het waarderingssysteem? Of wilt u een waardering achterlaten bij een bezoeker? Bekijk dan de hulppagina.

  - Zoek de bezoeker via internet, controleer bij de Kamer van Koophandel en diverse internet fora. 

  - Zoek via een zoekmachine (bijvoorbeeld Google) op naam, telefoonnummer en bankrekening van de (ver)koper. Als de (ver)koper malafide is, dan is de kans groot dat slachtoffers gegevens op een forum over internetoplichting hebben geplaatst.

  - Wees alert bij verkopers uit het buitenland. 

  Op internet zijn malafide (ver)kopers actief die handelen vanuit het buitenland, bijvoorbeeld vanuit West-Afrika (Nigeria). Ze zijn onder andere actief in de groepen Auto's, Auto-onderdelen, Computer en Game Consoles, Telecommunicatie, maar bijvoorbeeld ook in de groep Immo. 

  Hoe kunt u zorgen dat u deze malafide (ver)kopers geen kans geeft?
   
  - Als een aanbieding te mooi is om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.

  -  Win zoveel mogelijk informatie in over de (ver)koper, bijvoorbeeld door op internet op de gegevens te zoeken (zoals naam, telefoonnummer en bankrekeningnummer).

  -  Betaal geen voorschotten zonder dat u het goed zelf heeft gezien. Doe ook geen aanbetalingen waarbij iets in het vooruitzicht wordt gesteld (bijvoorbeeld het nasturen van sleutels, papieren).

  -  Maak geen gebruik van Western Union, MoneyGram of cheques.

  -  Wees extra alert als een derde partij bij de transactie wordt betrokken om uw vertrouwen te wekken (bank, transportbedrijf, pakjesdienst, escrowaanbieder).

  -  Laat u niet misleiden door een professioneel uitziende website of e-mails van betrouwbare bedrijven: deze kunnen worden nagemaakt of misbruikt.

  Let op! Wees voorzichtig met e-mails die zogenaamd als bewijs van verzending of betaling dienen en afkomstig zouden zijn van een bekende bank (bijvoorbeeld HSBC Bank, Citibank, PayPal), escrow aanbieder (bijvoorbeeld Escrow-Europa.com) of transport bedrijf (bijvoorbeeld DHL). Dit kunnen nep e-mails zijn bedoeld om uw vertrouwen te winnen. Controleer in dat geval bij de instantie waarvan de e-mail afkomstig zou zijn of het bericht juist is. Ga bovendien altijd zelf naar de website van de aanbieder en ga niet in op e-mailberichten met actieve links. 

  Hieronder nog enkele signalen waaraan u malafide buitenlandse verkopers kunt herkennen:

  -  De verkoper heeft meerdere vergelijkbare zoekertjes op onze website staan, vooral gewilde producten tegen zeer lage prijzen.
   

  -  De verkoper schrijft in gebrekkig Engels (veel taal en grammaticale fouten).

  -  De verkoper vraagt na de eerste contacten om verder te communiceren met een ander e-mail.

  -  De verkoper geeft aan in het buitenland te verblijven en daarom niet in persoon de verkoop te kunnen afhandelen.

  -  De verkoper heeft haast met de transactie en dwingt u daarmee tot een overhaaste beslissing.

  -  De verkoper wil gebruik maken van een (anonieme) betaaldienst zoals Western Union, MoneyGram of cheques.

  -  De verkoper vraagt u bepaalde kosten vooruit te betalen, bijvoorbeeld een voorschot of kosten voor de douane.
   
  3. Weet wat u koopt

  - Win zoveel mogelijk informatie over het product in door zelf vragen te stellen bij de verkoper. 

  U kunt bij de verkoper vragen naar een aankoopbewijs, foto's of producteigenschappen die niet in het zoekertje vermeld staan. U kunt dan denken aan de specificaties, authenticiteit, herkomst of mogelijke tekortkomingen van het product. Schroom niet om de verkoper vragen te stellen. Een goede verkoper zal u altijd willen helpen als er onduidelijkheden zijn.

  - Wees extra voorzichtig met zoekertjes waarin dure producten zoals iPhones, laptops, mobiele telefoons, digitale camera's, plasma tv's en spelcomputers worden aangeboden.

  - Vergelijk de prijzen van soortgelijke producten of diensten op 2dehands om te beoordelen of een prijs realistisch is. Ga niet in op te mooie aanbiedingen. 

  Via onze website kunt u mooie deals vinden. Van tweedehands tot nieuwe producten, van auto's tot diensten en vakmensen tot unieke verzamelobjecten. Van gratis producten tot producten van tien- tot honderdduizenden euro's. Voor transacties via onze website geldt net als in de offline wereld dat uw gezonde verstand de beste leidraad is.

  - Wees alert als de prijs te mooi is om waar te zijn. De beste manier om in te schatten wat een realistische prijs is voor het product waarin u interesse heeft, is om de prijzen van soortgelijke producten of diensten op 2dehands te vergelijken.

  - Vraag om exacte eigenschappen van het artikel en bewaar alle informatie. Bewaar ook het eventuele e-mailcontact, de betalingsbewijzen en een kopie van het zoekertje (met foto’s). 

  Als koper kunt u eventuele conflictsituaties voorkomen door u duidelijk te laten informeren over het aangeboden product. Denk aan relevante productspecificatie, eventuele tekortkomingen en duidelijke foto's. 

  Hieronder vindt u voorbeelden waarover u duidelijke afspraken kunt maken:
   
  - Is er al overeenstemming over de (ver)koop of is er nog slechts sprake van een onderhandeling?

  - Is er overeenstemming over de specificaties van het product en de prijs?

  - Is de afgesproken prijs inclusief verzendkosten en eventuele transport- en verzekeringskosten?

  - Is er overeenstemming over de leverings- en betalingstermijn/wijze?

  - Is er sprake van een garantie en zo ja, voor welke periode?
  Overweeg om de gemaakte afspraken schriftelijk met elkaar vast te leggen. Dit kan door bijvoorbeeld een (auto)koopovereenkomst en een kwitantie als bewijs van betaling en levering.

  - Ga na of het is toegestaan om de betreffende producten of diensten te kopen. Het is de verantwoordelijkheid van bezoekers om te controleren of de producten of diensten mogen worden verhandeld op basis van wet- en regelgeving en de spelregels van onze website. 

  Voor uw gemak hebben we een lijst met voorbeelden van verboden of verdachte objecten en diensten opgesteld. Uiteraard dient u altijd zelf te controleren of u het object mag (ver)kopen. Als bezoeker bent u uiteindelijk zelf verantwoordelijk om na te gaan of het aanbod, de verkoop en de koop van bepaalde goederen of diensten wettelijk is toegestaan.

  - Controleer het serienummer van het artikel wanneer dit van toepassing is op uw product en vraag om het originele aankoopbewijs.

  4. Veilige betaling en verzending

  - Maak duidelijke afspraken over de prijs en de wijze van betaling. Maak nooit grote bedragen over naar iemand die u niet kent, hoe betrouwbaar de verkoper ook overkomt.

  - Er zijn diverse betaalmethoden die kunnen worden gebruikt: 
   
  Contante betaling – Door contant te betalen kunt u gelijk oversteken. Stuur echter nooit contant geld per post op. In alle eurobiljetten zijn echtheidskenmerken verwerkt waarmee u eenvoudig echt van vals kunt onderscheiden.

  Betalingen via prepaid card  Een prepaid card is een herlaadbare kaart waarmee je dezelfde betalingen kan uitvoeren als met een kredietkaart of betaalkaart.
  In tegenstelling tot een kredietkaart, moet je voor de prepaid card geen krediet openen. Als houder van de kaart zet je zelf een bedrag op je Prepaid card en kun je dit bedrag gebruiken voor je betalingen op het internet, in winkels of voor geldafhalingen.

  Een Prepaid card is voor iedereen toegankelijk (min 18 jaar): er gaat geen acceptatieprocedure aan vooraf.
  Opgelet: Prepaid Cards worden meer en meer gebruikt. Toch is het aangeraden om extra voorzichtig te zijn (een prepaid kaart is immers anoniem) en zoveel mogelijk informatie over de verkoper de verzamelen voor een transactie.
  Voorbeelden van prepaid kaarten: Paysafe, 3V, bpost,…
   
  Giro/Bank - Een bankoverschrijving is een veilig manier van betalen. Het risico van deze betaalmethode is wel dat u betaalt voor een product dat u niet vooraf heeft geïnspecteerd en nog niet in uw bezit heeft. Gebruik deze methode dan ook alleen als u de verkoper vertrouwt. Uw geld kan later niet meer worden teruggestort op uw rekening (storneren).
   
  PayPal - Met PayPal kunt u direct online betalen of betaald worden via uw eigen bankrekening of creditcard. Wanneer u verzendbare producten betaalt via PayPal, zijn uw aankopen in veel gevallen onbeperkt beschermd. Klik hier voor meer informatie.

   
  Rembours - Bij een rembourszending wordt er bij aflevering van het product aan de deur betaald aan de postbode. Het nadeel van rembours is dat pas na betaling aan de postbode het ontvangen product kan worden bekeken. Dit kan dus een baksteen zijn in plaats van een laptop. Gebruik rembours daarom alleen als u de verkoper vertrouwt. Twijfelt u aan de authenticiteit van de postbode, vraag dan naar zijn of haar legitimatie. Mocht de postbode deze niet kunnen overleggen, betaal dan niet.
   
  Western Union en MoneyGram - Deze zogenaamde Money Transfer betaaldiensten zijn alleen geschikt om contant geld over te maken aan iemand die u zelf kent en raden wij dan ook af. De ontvanger kan namelijk het geld ophalen enkel op vertoon van een Money Transfer Controle Nummer (MTCN) die hij van de afzender krijgt. Hierdoor kan volledig anoniem en zonder sporen geld worden afgehaald.
   
  Cheques - Wees voorzichtig als een koper wil betalen met een cheque. Mogelijk zijn dit kopers uit het buitenland die met ongedekte of valse cheques willen betalen. Vaak bieden zij een hoger bedrag dan de vraagprijs. Wij adviseren u contact op te nemen met uw bank voordat u dergelijke betalingen accepteert. Oplichters kunnen met een cheque vanuit het buitenland geld op uw rekening storten. Pas na een maand komt een bank er achter dat de cheque ongedekt is. In de tussentijd heeft u het artikel waarschijnlijk al afgeleverd en bent u uw geld kwijt. Vermijd dus het gebruik van cheques.

  - Wees alert bij internationale betalingen.

  - Vraag naar garantie- en transactiekosten (zodat u niet ineens extra kosten moet betalen).

  - Laat de producten veilig verzenden. Als de (ver)koop niet in persoon wordt afgehandeld, maak dan duidelijke afspraken over de verzending en eventuele transport- en verzekeringskosten. Overweeg gebruik te maken van aangetekende verzending, waardoor er altijd een bewijs van verzending is. U kunt bijvoorbeeld afspreken deze kosten te delen.

  5. Transactieproblemen

  - Probeer altijd eerst met de verkoper in contact te treden en met elkaar tot een oplossing te komen. 

  - Soms ontstaat er een verschil van mening tussen 2dehands bezoekers met betrekking tot de (ver)koop.

  U kunt hierbij denken aan:

  ° Onenigheid over de totstandkoming van de (ver)koop (inclusief het biedproces).

  ° Het geleverde product is anders dan omschreven door de verkoper of voldoet niet aan uw verwachtingen.

  ° Er wordt inbreuk gemaakt op intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrecht of merkenrecht (zie onderaan deze pagina). Een ander voorbeeld is dat een adverteerder een foto of logo gebruikt en daarvoor geen toestemming heeft van de rechthebbende.

  ° Het product is later geleverd of kwijtgeraakt/beschadigd tijdens verzending.

  Wij adviseren u om in dit soort gevallen altijd eerst met de andere partij in contact te treden. Meestal vinden koper en verkoper gezamenlijk een oplossing voor hun geschil.

  Doe in geval van oplichting altijd melding bij de Politie en bij ons. 

  Neem contact op met de politie. Hoe meer mensen naar de politie gaan des te hoger de prioriteit ligt. U dient dan naar uw lokale politiebureau te gaan en de volgende informatie mee te nemen:

  1. Afdruk van de advertentie.
  2. Bewijs van betaling (bijv. een bankafschrift).
  3. Bewijs van oplichting (als het gaat over verkeerde/kapotte artikelen).
  4. Gegevens van de andere partij (e-mailadres, telefoonnummer, naam, adres, etc.), voor zover u die heeft.
   
  Neem contact op met de daartoe bevoegde overheidsinstanties in geval van specifieke problemen, bijvoorbeeld met financiële producten of dieren.

  Bescherming intellectuele eigendom

  We willen de intellectuele eigendomsrechten van rechthebbenden helpen beschermen en voor onze bezoekers willen wij een veilige en aangename zoekertjessite creëren. Door middel van het Meldingsformulier Inbreuk Intellectuele Eigendom kunnen rechthebbenden advertenties melden die een inbreuk maken op hun rechten. 

  Indien een zoekertje inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten, dan kan de rechthebbende dit zoekertje melden via het Meldingsformulier Inbreuk Intellectuele Eigendom (VeRO). Na ontvangst van het door de rechthebbende (of door degene die geautoriseerd is door de rechthebbende) volledig ingevulde formulier, zal het betreffende zoekertje worden verwijderd. Het formulier kan worden gefaxt naar +32 (0) 2 788 97 51 of worden gemaild.

  Voorkom zelf oplichting!

  Met uw melding helpt u misdrijven op of via het internet te stoppen. Ook voorkomt u dat andere bezoekers worden opgelicht. Heeft u vragen of twijfels over een bepaald zoekertje? Mail ons.

  Indien u het slachtoffer werd van een misdrijf en klacht wenst neer te leggen, dan kunt u terecht bij de lokale politie in uw buurt of naar keuze. Een overzicht van de politiezones vindt u hier.

  Voor informatie en meldingen over economische wetgevingen raden wij u aan de website van de FOD economie te consulteren. Meer bepaald hier.

  Voor nieuws en tips over online veiligheid, kunt u terecht op de site van CERT.be: www.safeonweb.be.

  Voor algemene politionele informatie kunt u terecht op de site van de politie. Meer bepaald hier


  Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.
 • Tips voor aanschaf van een huisdier
   
  De dierenrubriek is, net als vele anderen, een populaire rubriek op 2dehands.be waarmee we tegemoet willen komen aan een behoefte van een grote groep bezoekers . Vele dieren vinden hierdoor een goede, nieuwe thuis. Voordat u echter overgaat tot de aanschaf van een huisdier moet u zich goed realiseren wat de gevolgen zijn voor uzelf, maar vooral voor het dier dat u in huis neemt. Koop nooit impulsief een huisdier! 

  Klik hier voor meer informatie over exotische dieren en dierlijke bijproducten
   
  Wat voor dier past het best bij u? 

  Het hebben van een huisdier is pas echt leuk als u het dier de aandacht en verzorging kunt geven die het nodig heeft. Bedenk dus goed of het dier past bij uw persoonlijkheid en uw woonsituatie.

  Huisdier kopen?

  De Dierenwelzijn heeft onlangs een instructieve site opgebouwd over het informeren van toekomstige diereneigenaars. Gelieve deze raad te plegen: http://www.huisdierinfo.be/
  Daarnast kunt u ook de algemene website van de dienst Dierenwelzijn, Vlaamse overheid voor een lijst van gezelschapsdieren die in België gehouden mogen worden ('positieve lijst').

  Hoe herkent u een goede fokker van honden en katten?

  De kweker is erkend door de bevoegde Dienst Inspectie Dierenwelzijn, te herkennen aan zijn HK-nummer. Vraag de kweker naar dit nummer of raadpleeg de website van de dienst Dierenwelzijn, Vlaamse overheid voor een lijst van de erkende inrichtingen.

  - De fokker heeft een goede naam bij de rasvereniging (controleer dit op voorhand).

  - De fokker heeft niet veel nestjes tegelijk, in verhouding tot het aantal moederdieren waarmee hij fokt, en heeft niet allerlei verschillende soorten pups of kittens zitten. 

  - De fokker stelt vragen aan een potentiële koper om te zien of het dier goed terecht komt. Hondenfokkers zijn wettelijk verplicht een vragenlijst voor te leggen. Lees deze vragenlijst vóór uw bezoek aan een fokker door, zodat u niet enkel vlot op deze vragen kan antwoorden, maar zodat u ook de mate van betrokkenheid van de fokker bij het vinden van een goede thuis voor het dier kan aftoetsen.

  - De fokker geeft het dier niet eerder mee dan de wettelijk vastgelegde minimum leeftijd. Bij pups en kittens is deze leeftijd minimaal 7 weken.

  - Informeer naar goede rasverenigingen of fokkers.

  - Beoordeel ook de omstandigheden van het dier kritisch.

  - Het dier moet in een schone, warme, tochtvrije ruimte zitten. 

  - Het dier is levendig, zit goed in de vacht en heeft stralende, propere ogen.

  - U krijgt het moederdier te zien.

  - Het dier bevindt zich in een omgeving die sociaal gedrag stimuleert.

  - Het dier heeft alle noodzakelijke inentingen gehad.

  - De hond is gechipt of geïdentificeerd via een tatoeage en geregistreerd.

  Op dit ogenblik bestaat er in België een algemene identificatie- én registratieverplichting voor honden. Voor katten geldt de identificatieverplichting bij verkoop.

  - Het dier heeft geen ontoelaatbare ingrepen (zoals vb. verboden amputaties) ondergaan, behalve wanneer deze ingrepen verricht werden voor het van kracht zijn van het verbod (vb. in geval van adoptie van oudere dieren). Klik hier voor meer info.

  Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.

  Wees extra alert wanneer:

  - In een advertentie meerdere (populaire) rassen vermeld staan. Check ook de andere advertenties van de verkoper.

  - De pup of het kitten relatief goedkoop is. Malafide fokkers verkopen pups en kittens vaak tegen prijzen die ver onder de marktprijs liggen.

  - De pup of het kitten dat u wilt kopen uit het buitenland komt of bij een dierenspeciaalzaak wordt aangeschaft. U kunt hier niet controleren hoe en in welke omgeving het dier is opgegroeid.

  - De verkoper niet in persoon wil handelen en om een vooruitbetaling vraagt (bijvoorbeeld via Western Union, BidPay of MoneyGram).

  Belangrijke tips voor aanschaf van een huisdier:

  - Koop nooit impulsief een huisdier. Handel in persoon zodat u het dier en de omstandigheden waarin het dier is opgegroeid kunt inspecteren.

  - Zorg dat u zich bij de koop van een huisdier houdt aan de minimale wettelijke speenleeftijd waarop jonge huisdieren van hun moeder gescheiden mogen worden.
  Deze leeftijd is voor honden en katten 7 weken.

  - Zorg dat u vooraf controleert of een hond gechipt of via een tatoeage geïdentificeerd en geregistreerd is.

  - Wees ervan bewust dat onder rashonden en -katten erfelijke afwijkingen en gezondheidsproblemen kunnen voorkomen.

  - Informeer vooraf naar de benodigde inentingen. Zo moet een pup een keer ingeënt zijn en een wormenkuur gehad hebben.

  Malafide dierenhandel 

  Zoals gezegd, vele dieren vinden via 2dehands.be een goed, nieuw tehuis. Echter, net als in de echte wereld, komt het helaas ook op 2dehands.be voor dat een kleine groep handelaren soms minder goede bedoelingen heeft. Een voorbeeld hiervan zijn malafide dierenhandelaren, 'broodfokkers' in de volksmond. Dit zijn fokkers die het financiële gewin voorop stellen en aan het welzijn van het dier minder tot geen aandacht besteden. Dit uit zich bijvoorbeeld in het te vroeg weghalen van dieren bij hun moeder.

  Het is daarom van groot belang, dat gebruikers zich goed verdiepen in een potentiële aankoop, temeer wanneer het een dier betreft. Vanuit 2dehands.be adviseren we onze gebruikers te allen tijde om vooral in persoon te handelen. Er gaat niets boven een persoonlijke inspectie.

  Handhaving 

  De Dienst Inspectie Dierenwelzijn is, naast het verlenen van erkenningen, bevoegd voor onder meer de controle van en het toezicht op fokkerijen van gezelschapsdieren en dierenspeciaalzaken.

  Dierenleed melden! 
  Als u tijdens uw zoektocht naar een huisdier geconfronteerd wordt met dierenleed (zoals verwaarlozing of mishandeling) dan kunt u dit via een klachtformulier melden bij de Dienst Inspectie Dierenwelzijn.

  - Zorg dat u over de volgende informatie beschikt:

  - Uw eigen gegevens (naam, adres, woonplaats, telefoonnummer)

  - Om wat voor dier gaat het?

  - Wat is de exacte locatie waar het dier zich bevindt?

  - Wat is er precies aan de hand?

  Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.
 • De kweker is erkend door de bevoegde Dienst Inspectie Dierenwelzijn, te herkennen aan zijn HK-nummer.
  Vraag de kweker naar dit nummer of raadpleeg de website van de dienst Dierenwelzijn, Vlaamse overheid voor een lijst van de erkende inrichtingen.

  - De fokker heeft een goede naam bij de rasvereniging (controleer dit op voorhand).

  - De fokker heeft niet veel nestjes tegelijk, in verhouding tot het aantal moederdieren waarmee hij fokt, en heeft niet allerlei verschillende soorten pups of kittens zitten. 

  - De fokker stelt vragen aan een potentiële koper om te zien of het dier goed terecht komt. Hondenfokkers zijn wettelijk verplicht een vragenlijst voor te leggen. Lees deze vragenlijst vóór uw bezoek aan een fokker door, zodat u niet enkel vlot op deze vragen kan antwoorden, maar zodat u ook de mate van betrokkenheid van de fokker bij het vinden van een goede thuis voor het dier kan aftoetsen.

  - De fokker geeft het dier niet eerder mee dan de wettelijk vastgelegde minimum leeftijd. Bij pups en kittens is deze leeftijd minimaal 7 weken.

  - Informeer naar goede rasverenigingen of fokkers.

  - Beoordeel ook de omstandigheden van het dier kritisch.

  - Het dier moet in een schone, warme, tochtvrije ruimte zitten. 

  - Het dier is levendig, zit goed in de vacht en heeft stralende, propere ogen.

  - U krijgt het moederdier te zien.

  - Het dier bevindt zich in een omgeving die sociaal gedrag stimuleert.

  - Het dier heeft alle noodzakelijke inentingen gehad.

  - De hond is gechipt of geïdentificeerd via een tatoeage en geregistreerd.

  Op dit ogenblik bestaat er in België een algemene identificatie- én registratieverplichting voor honden. Voor katten geldt de identificatieverplichting bij verkoop.

  - Het dier heeft geen ontoelaatbare ingrepen (zoals vb. verboden amputaties) ondergaan, behalve wanneer deze ingrepen verricht werden voor het van kracht zijn van het verbod (vb. in geval van adoptie van oudere dieren). Klik hier voor meer info.

  Het gratis aanbieden van dieren kan ernstig dierenleed tot gevolg hebben. Niet iedereen is even (dier)vriendelijk als hij/zij lijkt.

  Dierenwelzijn heeft onlangs een nieuwe website over het informeren van toekomstige diereneigenaars.
  Wij raden u aan om deze eerst raad te plegen: http://www.huisdierinfo.be/​
 • Maak duidelijke afspraken over de betalingswijze!

  Bank of overschrijvingsformulier

  Als de adverteerder wil dat u het volledige bedrag voor het artikel stort op haar of zijn rekening, vóór ontvangst van het artikel, moet u zeer zeker van uw zaak zijn.

  Is dit de enige manier waarop de adverteerder zaken wil doen? Vraag dan of u een deel van het bedrag kan storten. U kunt dan na ontvangst van het artikel het resterende bedrag storten. 

  Wil de adverteerder zaken doen via Western Union of eenbuitenlandse bank? Dan heeft u een grote kans dat u te maken heeft met oplichters. Haak gewoon af.

  PayPal

  Met PayPal kunt u met een e-mailadres online betalingen verzenden en ontvangen. 

  Voor meer informatie over PayPal, klikt u hier. Voor het gebruik van PayPal, raden wij u aan de Algemene Voorwaarden van deze betaalmethode te lezen. Klik hier om veiligheidtips voor het gebruik van PayPal te raadplegen.

  Prepaid card


  Een prepaid card is een herlaadbare kaart waarmee je dezelfde betalingen kan uitvoeren als met een kredietkaart of betaalkaart.
  In tegenstelling tot een kredietkaart, moet je voor de prepaid card geen krediet openen. Als houder van de kaart zet je zelf een bedrag op je Prepaid card en kun je dit bedrag gebruiken voor je betalingen op het internet, in winkels of voor geldafhalingen.

  Een Prepaid card is voor iedereen toegankelijk (min 18 jaar): er gaat geen acceptatieprocedure aan vooraf.
  Opgelet: Prepaid Cards worden meer en meer gebruikt. Toch is het aangeraden om extra voorzichtig te zijn (een prepaid kaart is immers anoniem) en zoveel mogelijk informatie over de verkoper de verzamelen voor een transactie.
  Voorbeelden van prepaid kaarten: Paysafe, 3V, bpost,…

  Contant betalen

  Een zeer veilige manier van het afronden van een transactie is door af te spreken met de (ver)koper. U ziet als koper direct wat u koopt. Als verkoper heeft u direct uw geld in handen. 

  Is de afstand te groot? Houdt u zich aan onderstaande tips en voorkom oplichting:

  - Spreek af op een voor u vertrouwde locatie. Blijf op de afgesproken locatie. Rond de transactie af met dezelfde contactpersoon. 
   
  - Als het om grote geldbedragen gaat, neem nooit het gehele bedrag mee. Ga naar de mistercash om het resterende bedrag af te halen wanneer u het artikel in handen heeft.

  Onder rembours

  Bij het postkantoor kunt u een pakket onder rembours verzenden. De koper ontvangt het artikel en betaalt het gekochte artikel aan de postbode.

  De risico's voor de koper:

  Er kan in het pakket altijd iets anders zitten dan wat u hebt gekocht via onze website. Kent u de postbode niet? Vraag altijd zijn identiteitskaart. Kan hij zijn identiteitskaart niet laten zien, betaal dan niet!
 • Contant betalen, is gelijk oversteken. In alle eurobiljetten zijn echtheidskenmerken verwerkt waarmee u makkelijk echt van vals kunt onderscheiden.

  Maak bij verzending duidelijke afspraken over de betaling (Paypal, overschrijving) en de eventuele transport- en verzekeringskosten. Lees meer hier.

  Tip: Kijk uit voor kopers die met een buitenlandse cheque willen betalen: cheques van buitenlandse banken kunnen ongedekt of vals zijn. Vermijd Western Union of Money Gram. Verstuur het artikel aangetekend: u krijgt dan een verzendbewijs. Stuur geen producten naar het buitenland (bijvoorbeeld Nigeria) voordat u het geld hebt ontvangen.

 • Als u het artikel persoonlijk aflevert, weet u zeker dat u betaald wordt. 
  • Spreek liever niet af op een afgelegen plek.
   
  • Neem telefonisch contact op, bij voorkeur via een vaste lijn. 
   
  • Gebruik uw gezond verstand en vertrouw op uw gevoel: als iets te mooi lijkt om waar te zijn, dan is dat meestal ook zo.
   
  • Maak duidelijke afspraken met de koper: over de prijs, levering en garantie. 
   
  • Als verkoper kan u teleurstellingen voorkomen door u goed te informeren over het aangeboden product: vraag relevante productspecificaties (inclusief eventuele tekortkomingen) en duidelijke (hoge resolutie) foto's. 
   
  • Overweeg (zeker als het om grote bedragen gaat) om de gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen in bijvoorbeeld een koopovereenkomst of een kwitantie als bewijs van betaling en levering. 

  Tip: bekijk hier een voorbeeld van een Auto Verkoopovereenkomst en een kwitantie voor betaling. 
 • Goed nieuws! In samenwerking met het postbedrijf bpost kunnen verkopers hun pakjes gemakkelijk en snel rechtstreeks vanuit hun profiel versturen.

  Zo werkt het:
   
  ·         Elk zoekertje heeft de keuze ‘Verzenden’ of ‘Ophalen’.

  ·         Bij de optie ‘Verzenden’ moet de verkoper aangeven of het artikel al dan niet in de brievenbus past. Indien niet, dan kan de verkoper vanaf nu gemakkelijk de verzendprijs berekenen. Dit bedrag komt naast het zoekertje te staan.

  ·         Kiest de koper voor verzenden, dan kan de verkoper het verzendlabel meteen afdrukken met alle juiste gegevens.

  ·         De verkoper kleeft het verzendlabel op het pakje.

  ·         De verkoper brengt het pakje bij 1 van de 1250 postkantoren, postpunten of pakjesverdelers.

  ·         Goed om weten: een pakje versturen met bpost kan al vanaf € 4.

  Ook handig als je iets wil kopen: u ziet meteen wat u extra betaalt voor verzending!
   
  Meer informatie over bpost vindt u hier.
   
 • Kan er op het zoekertje geboden worden? Doe dan meteen een bod.

  Hebt u al een Persoonlijke Pagina op onze website? Dan wordt uw bod meteen geplaatst: de adverteerder ontvangt uw bod per e-mail. Nog geen Persoonlijke Pagina? Vul dan uw e-mailadres in en maak een Persoonlijke pagina aan. Daarna wordt uw bod effectief geplaatst.  
 • Gebruik altijd uw gezond verstand. Is de voorgestelde prijs te mooi om waar te zijn? Wees dan alert! 

  Vergelijk de vraagprijs altijd met de prijzen van gelijkaardige producten of diensten op onze website. Let extra op als er een populair of een duur product (bijvoorbeeld een nieuwe smartphone) aangeboden wordt voor een prijs die echt veel lager is dan de winkelprijs. Misschien gaat het om een gestolen product, of probeert een potentiële fraudeur zo uw aandacht te trekken.

  Stel altijd kritische vragen over de herkomst van het product. Aarzel niet om naar het aankoop- en/of garantiebewijs te vragen. Voordat u tot een transactie overgaat, kan u ook de (bank)gegevens van de verkoper online opzoeken en/of de (bank)gegevens van de verkoper checken via het Meldpunt Internetoplichting.
 • • Bied realistisch.
  • Contacteer na het uitbrengen van uw bod de verkoper, en verhoog zo uw koopkans.
  • Geen interesse meer? Verwijder uw bod.

Wilt u direct met ons in contact komen?

contacteer ons