Bedankt voor uw reactie. We zullen zo snel mogelijk antwoorden.

Hoe we uw persoonsgegevens kunnen delen

We kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan andere ondernemingen van de eBay Groep of aan derden. Verstrekking kan vereist zijn om u toegang te kunnen bieden tot onze Diensten, om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, om onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, om onze marketing- en advertentieactiviteiten mogelijk te maken of om frauduleuze of illegale activiteiten in verband met onze Diensten te voorkomen, op te sporen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. We proberen de hoeveelheid persoonsgegevens die we verstrekken zo veel mogelijk te beperken tot wat rechtstreeks relevant en noodzakelijk is voor het specifieke doel. Zonder uw toestemming verkopen of verhuren we uw persoonsgegevens niet en maken we verstrekken ze niet op enige andere wijze aan derden voor hun marketing- en advertentiedoeleinden.

We kunnen uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden verstrekken aan de volgende partijen:
eBay-ondernemingen, die de gegevens mogen gebruiken voor het volgende:
●    Gezamenlijke content en diensten aanbieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice)
●    Helpen mogelijk frauduleuze en illegale activiteiten, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden en gegevensbeveiligingsinbreuken op te sporen, te onderzoeken, te voorkomen en de gevolgen ervan te beperken
●    Aangepaste advertenties aan u tonen
●    Hun producten, sites, toepassingen, diensten, tools en marketingcommunicatie verbeteren.
●    eBay-ondernemingen gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend om u marketingberichten te sturen als u erin hebt toegestemd dergelijke berichten van hen te ontvangen of indien dit anderszins wettelijk is toegestaan.

Adverteerders:

●   Indien u via de Website interesse heeft getoond in de aanschaf van een in de Advertentie aangeboden product en/of dienst of via de Website reageert op een Advertentie, om verdere communicatie en/of de eventuele transactie (koop/verkoop) met betrekking tot het in de Advertentie aangeboden product en/of dienst tussen u en de Adverteerder mogelijk te maken.

De volgende dienstverleners en financiële instellingen die onze partner zijn:

●    Externe dienstverleners die ons ondersteunen bij het aanbieden van onze Diensten en diensten voor betalingsverwerking, ons helpen aangepaste advertenties te tonen en ons helpen met het voorkomen, opsporen, beperken en onderzoeken van mogelijk illegale activiteiten, schendingen van onze Gebruiksvoorwaarden, fraude en/of beveiligingsinbreuken, het innen van facturen, het bieden van partner- en beloningsprogramma's en andere zakelijke activiteiten.
●    Externe financiële instellingen met wie we samenwerken om u financiële producten aan te bieden, zodat zij gezamenlijke content en diensten kunnen aanbieden (zoals inschrijving, transacties en klantenservice), waaronder tevens het betalen via het Online Betaalplatform. Deze externe financiële instellingen gebruiken uw persoonsgegevens alleen om u marketingberichten te sturen als u om hun diensten hebt verzocht.

Externe aanbieders van websites, toepassingen, diensten en tools, en eBay-ondernemingen:

●    Die onze partners zijn volgens onze Gebruiksvoorwaarden, zodat ze u aanbiedingen en de content ervan kunnen publiceren of ermee kunnen adverteren op hun websites of in hun toepassingen, diensten en tools. Als we persoonsgegevens aan externe aanbieders verstrekken met de content van door u geplaatste advertenties, gebeurt dat alleen op basis van een overeenkomst die het gebruik van dergelijke persoonsgegevens door de externe aanbieder beperkt tot verwerking die noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst met ons, en wordt de externe aanbieder verplicht beveiligingsmaatregelen te treffen met betrekking tot dergelijke gegevens. Externe aanbieders mogen persoonsgegevens die in uw advertenties zijn opgenomen niet verkopen, verhuren of op enige andere wijze overdragen aan derden. Wanneer persoonsgegevens met de content van door u geplaatste advertenties worden overgedragen aan eBay-ondernemingen, beperken de bindende bedrijfsvoorschriften (Binding Corporate Rules) (zie hieronder) het gebruik van dergelijke persoonsgegevens door de eBay-onderneming.

Rechtshandhavingsinstanties, in het kader van gerechtelijke procedures en voor zover toegestaan door de wet

●    Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, onze Gebruiksvoorwaarden uit te voeren, te reageren op beweringen dat een geplaatste advertentie of andere content de rechten van anderen schendt of om de rechten, het eigendom of de veiligheid van personen te beschermen.
●    Aan rechtshandhavings- of overheidsinstellingen of bevoegde derden, naar aanleiding van een geverifieerd verzoek of gerechtelijke procedure in verband met een strafrechtelijk onderzoek of een beweerde of vermoede illegale activiteit of enige andere activiteit die leidt tot aansprakelijkheid voor ons, u of een van onze andere gebruikers. We verstrekken uitsluitend gegevens die we relevant achten voor het onderzoek.
●    Aan Leden van ons Melding van Inbreuk Programma, indien de eigenaar van een intellectueel eigendomsrecht of een tussenpersoon te goeder trouw van oordeel is dat een advertentie de rechten van de eigenaar schenden. Met alle deelnemers aan het ‘Melding van Inbreuk Programma’ zal, voordat persoonsgegevens worden verstrekt, een overeenkomst worden gesloten die onder meer inhoudt dat gegevens worden verstrekt onder de strikte voorwaarde dat deze uitsluitend worden gebruikt in het kader van een gerechtelijke procedure en/of het verkrijgen van juridisch advies en/of voor het beantwoorden van vragen van de adverteerder in kwestie. Lees hier meer informatie over het 2dehands.be Melding van Inbreuk Programma. 
●    Aan kredietbureaus of bureaus die zijn geautoriseerd door toepasselijke nationale wetgeving.
●    Aan derden die betrokken zijn bij een gerechtelijke procedure, als zij ons een dagvaarding, gerechtelijk bevel of vergelijkbare juridische grond verschaffen, of als wij te goeder trouw menen dat de verstrekking van informatie aan hen noodzakelijk is om dreigend lichamelijk letsel of financieel verlies te voorkomen, of om vermoede illegale activiteit te melden.

Wijziging van eigendom
Als wij fuseren met of worden overgenomen door een ander bedrijf, kunnen we gegevens met hen delen in overeenstemming met onze internationale privacynormen. Als dat gebeurt, eisen we dat de nieuwe, gecombineerde entiteit zich houdt aan deze privacyverklaring met betrekking tot uw persoonsgegevens. Als we van plan zijn uw persoonsgegevens te verwerken voor doelen die niet in deze privacyverklaring worden genoemd, ontvangt u vooraf bericht over de verwerking van uw gegevens voor de nieuwe doelen.
 

Wilt u direct met ons in contact komen?

contacteer ons